De Odyssee

De Odyssee De informatie in dit document vindt u ook op scholenopdekaart.nl Schoolgids 2022-2023

1 Over de school 1.1 Algemene gegevens 1.2 Missie en visie 2 Het onderwijs 2.1 Organisatie van het onderwijs 2.2 Het team 2.3 Aanbod voor het jonge kind 2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan 3 Ondersteuning en veiligheid 3.1 Extra ondersteuning van leerlingen 3.2 Veiligheid op school 4 Handige informatie voor ouders 4.1 Hoe ouders worden betrokken 4.2 Vrijwillige ouderbijdrage 4.3 Ziek melden en verlof aanvragen 4.4 Toelatingsbeleid 4.5 Proces bij verzuim en Procedure schorsing 5 Ontwikkeling en resultaten 5.1 Tussentijdse toetsen 5.2 Resultaten eindtoets 5.3 Schooladviezen 5.4 Sociale ontwikkeling 6 Schooltijden en opvang 6.1 Schooltijden 6.2 Opvang 6.3 Vakantierooster 6.4 Wie is wanneer te bereiken? Inhoudsopgave

Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u. Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de andere manieren waarop we u informeren. Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR). We wensen u veel leesplezier. Namens het team van De Odyssee Voorwoord 1

Contactgegevens De Odyssee Cycladenlaan 2A 1060LW Amsterdam  0206671762  http://www.deodyssee.nl  info.deodyssee@amosonderwijs.nl 1 Over de school 1.1 Algemene gegevens 2

Schooldirectie Functie Naam E-mailadres Directeur Wilma Veldman Wilma.veldman@amosonderwijs.nl Bouwcoördinator groep 1/2 Stella Meijboom Stella.Meijboom@amosonderwijs.nl Bouwcoördinator groep 3/4/5 Ellen Schilder ellen.schilder@amosonderwijs.nl bouwcoördinator groep 6/7/8 Ruby Fakkeldij ruby.fakkeldij@amosonderwijs.nl De bouwcoördinatoren maken deel uit van het MT en kunnen aangesproken worden bij vragen over de betreffende leerjaren op De Odyssee. Aantal leerlingen Aantal leerlingen in 2021-2022 Aantal leerlingen de afgelopen jaren 415 2021-2022 De leerlingen ONZE LEERLINGEN EN ONS ONDERWIJS Onze leerlingen zijn de wereldburgers van morgen. En die wereld verandert sneller dan ooit. Robotisering, digitalisering, een economie gebaseerd op innovatie. Het zijn maar enkele ontwikkelingen die enorme gevolgen zullen hebben voor het leven van onze kinderen in de toekomst. Wat betekent het principe van “een leven lang leren” voor de wijze waarop wij ons onderwijs aanbieden? Welke competenties zijn nodig ommee te kunnen in de snelheid van het leven in 2030? Creativiteit, flexibiliteit, goed in samenwerken, in staat zijn om je je een weg te banen in Schoolbestuur Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep Aantal scholen: 28 Aantal leerlingen: 7.044  http://www.amosonderwijs.nl Samenwerkingsverband Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam/Diemen. 3

het gigantische informatieaanbod, dat zijn enkele veelgenoemde noodzakelijke competenties. Om een actieve rol in de maatschappij en in ons Amsterdam te hebben, zijn daarom andere vaardigheden nodig dan twintig jaar terug. Daarnaast moet de basis (taal, rekenen) ook op orde blijven. Als AMOS zetten wij ons in om die vaardigheden bij onze kinderen en bij onszelf te blijven ontwikkelen. Op die manier kunnen wij écht impact maken in de levens van onze leerlingen. Op basisschool De Odyssee dagen wij onze leerlingen uit de wereld op te zoeken. Vragen te stellen en onderzoek te doen. Zodat je meer leert dan je ooit had kunnen bedenken. Onze school wordt bezocht door kinderen uit de directe omgeving van de school. De meeste kinderen wonen in woonwijk De Aker of in de wijk aan de overkant van de Baden Powelweg. Het leerlingen aantal is wat teruggelopen doordat er in juli 2019 drie grote groepen 8 afscheid namen van de school. Het duurt even voordat dit weer opgevuld is. Tevens zien we dat Badhoevedorp een aanzuigende werking heeft nu daar veel nieuwbouw wordt gerealiseerd. Op de teldatum van 1 oktober 2021 waren er 415 leerlingen tegen de zomervakantie is er sprake van 455 leerlingen Bent u op zoek naar een school voor uw kind? Bezoekt u dan een van onze informatie ochtenden. U kunt zich aanmelden op de homepage van onze website door een datum te kiezen en uw naam in te vullen. Voor kinderen tot 4 jaar geldt het stedelijke toelatingsbeleid. Ouders ontvangen van de gemeente een aanmeldingsbrief voor de basisschool. Hierop kunnen zij hun voorkeur voor meerdere scholen aangeven. Dit ingevulde formulier levert u in bij de school van eerste voorkeur. Hier wordt het verwerkt in een centraal inschrijfsysteem en u hoort uiterlijk vijf maanden voordat uw kind vier wordt, op welke school uw kind is geplaatst. Meer informatie over het stedelijk toelatingsbeleid vindt u op de website van de Gemeente Amsterdam (www.amsterdam.nl) Kenmerken van de school Ontwikkelingsgericht onderwijs Nieuwsgierig Zelfvertrouwen Samenwerken Wijs de wereld in Missie en visie Wij verzorgen ontwikkelingsgericht onderwijs, onderwijs dat de nadruk legt op de ontwikkeling van de persoonlijke identiteit van kinderen. We geven dat praktisch vorm door te werken met thema’s die 1.2 Missie en visie 4

aansluiten op de belevingswereld van kinderen. Voorbeelden van thema’s zijn: de bakker, indianen, voeding, de tweede wereldoorlog of mode. Een leerling op een OGO-school leert over de wereld en zichzelf. Niet omdat bepaalde onderwerpen in een lesboek staan maar omdat een kind binnen ons onderwijs zelf ontdekt hoe belangrijk sommige dingen zijn. Betekenisvol leren noemen wij dat. Middels ons leerlingvolgsysteem volgen wij de ontwikkeling van de leerling op de voet. We volgen zowel de ontwikkeling van de persoonlijke identiteit als de cognitieve ontwikkeling. Identiteit Basisschool De Odyssee is onderdeel van AMOS, een scholengroep met verschillende basisscholen in de stad. AMOS-scholen hebben hun wortels in de christelijke traditie. Op basisschool De Odyssee komen alle kinderen in aanraking met het christelijk geloof. De christelijke uitgangspunten zijn voor ons belangrijk. We vertalen ze door, naar de manier waarop we met elkaar omgaan in de school. Er is op school ook veel aandacht voor andere levensbeschouwingen en wereldgodsdiensten. Maar eveneens voor sprookjes en legenden. Van u als ouders verwachten we dat u onze christelijke identiteit respecteert en dat uw kinderen meedoen aan lessen levensbeschouwing, activiteiten en vieringen. We vullen deze identiteit tegenwoordig in naar de brede en oorspronkelijke betekenis van ‘de oecumene’: de bewoonde wereld. Dit betekent dat wij open staan voor leerlingen met verschillende achtergronden. We delen met elkaar onze kennis, vertellen de verschillende verhalen en vieren samen de feesten uit de grote wereldgodsdiensten. Het draait daarbij om elkaar ontmoeten en leren kennen en begrijpen. AMOS-scholen bieden meer dan kennis alleen. Als school spelen we een belangrijke rol bij de opvoeding en vorming van jonge mensen. Voor ons staan ontmoeting, verbinding en verantwoordelijkheid daarbij centraal. Wij willen leerlingen laten uitgroeien tot mensen, die zichzelf kunnen zijn binnen een groep. Die zelfbewust zijn en kunnen reflecteren op en nadenken over wie ze zijn en wat ze doen. Tot mensen die de diversiteit van onze samenleving omarmen. 5

De Odyssee is verdeeld in 3 bouwen bouwen, die worden aangestuurd door een bouwcoördinator. • groep 1/2 • groep 3/4/5 • groep 6/7/8 Schooljaar 22/23 start met 6 kleuterklassen. Van de groepen 4 t/m 8 hebben we ieder twee groepen. We hebben 3 groepen 3. Er vindt veel afstemming plaats tussen de parallelgroepen. De bouwcoördinatoren zitten vergaderingen voor en bewaken de uitvoering van het beleid in hun bouw. Zo vormen zij de schakel tussen de werkvloer en de directie. De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor alles wat er in hun groep gebeurt. Voor goed onderwijs, een goede sfeer en positief contact met u als ouders. In sommige groepen worden onderwijsassistenten ingezet. Met het huidige leraren tekort komt het ook voor dat leraar ondersteuners voor de groep staan. We zijn een opleidingsschool hetgeen betekent dat we met stagiaires, leerkrachten in opleiding (LIO) en zij-instromers werken. Zij worden meestal gekoppeld aan een vaste groep. De intern begeleiders hebben een speciale zorgtaak op school. Zij bewaken de doorgaande lijn en begeleiden de zorg voor de kinderen in brede zin. Hierover leest u meer in het hoofdstuk ‘Ondersteuning voor leerlingen’. Groepen op school Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd: • Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd Wat is Onderwijstijd? Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs. Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2 Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2 Taalontwikkeling 3 u 15 min 3 u 15 min Rekenontwikkeling 2 u 30 min 2 u 30 min Invulling onderwijstijd 2 Het onderwijs 2.1 Organisatie van het onderwijs 6

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2 Oriëntatie op de wereld en jezelf 3 u 30 min 3 u 30 min Sociaaal emotionele ontwikkeling 3 u 30 min 3 u 30 min Cultuureducatie 4 uur 4 uur Bewegingsonderwijs 4 uur 4 uur Spel 5 uur 5 uur Spel: geïntegreerd aanbod van activiteiten op alle ontwikkelingsgebieden * Thematijd: veel activiteiten op het gebied van de taal, wereldoriëntatie, cultuureducatie en de sociaal-emotionele ontwikkeling krijgenvorm in spel- en onderzoeksactiviteiten die passen binnen het thema Gymnastiek: twee keer per week 45 minuten. Eén keer door onze vakdocent, de tweede keer door de eigen leerkracht. De kinderen dienen hiervoor passende sportkleding mee naar school te nemen. De groepen 1 en twee kleden zich om in het lokaal. Makkelijk zittende kleding die de kinderen zelf aan en uit kunnen trekken helpt de leerkracht heel erg op een gymdag. Fijn als de sieraden op een gymdag thuis blijven. Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8 Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8 Lezen 4 uur 4 uur 4 uur 4 uur 4 uur 4 uur Taal 3 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur Rekenen/wiskunde 4 uur 4 uur 4 u 30 min 4 u 30 min 4 u 30 min 4 u 30 min Wereldoriëntatie 3 u 15 min 3 u 15 min 3 u 15 min 3 u 15 min 3 u 15 min 3 u 15 min Kunstzinnige en creatieve vorming 45 min 45 min 45 min 45 min 45 min 45 min Bewegingsonderwijs 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min Levensbeschouwing 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min Engelse taal 30 min 30 min 30 min Cultuureducatie 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 7

Elke basisschool moet haar onderwijs zo inrichten dat de leerlingen in acht schooljaren ten minste 7520 uren onderwijs krijgen. Dit is wettelijk bepaald. In de eerste vier schooljaren zijn dit ten minste 3520 uren en in de laatste vier schooljaren ten minste 3760 uren. Bij AMOS hebben we de afspraak gemaakt dat alle scholen voor elk leerjaar 940 uren inplannen. Deze bestaan uit: Wereldoriëntatie: aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs, maatschappelijke verhoudingen en staatsinrichting; Levensbeschouwing: o.m. geestelijke stromingen; Sociaal emotionele ontwikkeling: bevordering sociale redzaamheid, gezond gedrag, burgerschapsvorming; Cultuureducatie: creatief taalgebruik, tekenen, handvaardigheid, muziek, dans, drama, nieuwe media; Spel: geïntegreerd aanbod van activiteiten op alle ontwikkelingsgebieden; * Thematijd: veel activiteiten op het gebied van de taal, wereldoriëntatie, cultuureducatie en de sociaal-emotionele ontwikkeling krijgen vorm in spel- en onderzoeksactiviteiten die passen binnen het thema. Gymnastiek: twee keer per week 45 minuten door onze vakdocent. De kinderen dienen hiervoor passende sportkleding mee naar school te nemen. Fijn als de sieraden op een gymdag thuis blijven. schrijven 2 uur 1 u 30 min 1 uur 30 min 30 min 30 min sociaal emotionele ontwikkeling 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min Spel 1 u 30 min 8

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten: • Bibliotheek • Speellokaal • Gymlokaal • Tribune/Toneelruimte Extra faciliteiten Verlof personeel Er zijn verschillende vormen van verlof voor de leerkrachten. Indien de leerkracht door Vakleerkrachten Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig: Handvaardigheid Muziek Spel en beweging / bewegingsonderwijs 2.2 Het team 9

Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Het aanbod voor het jonge kind organiseren we zelf. Onze school ontvangt kinderen van veel kinderdagverblijven en voorscholen uit de wijk (en buiten de wijk). Er is altijd sprake van een warme overdracht, we nemen contact op over de ontwikkeling van de kinderen om een doorgaande lijn te waarborgen. Ons vroegschoolse aanbod vindt plaats in de groepen 1/2. Onderwijs aan jonge kinderen betekent op onze school vooral leren door te spelen, te ervaren en te ontdekken. We werken in thema's die kinderen uitdagen om op onderzoek uit te gaan en te experimenteren. We gaan met de kinderen op zoek naar de echte wereld of zoeken met hen, binnen de thema's, de echte wereld op. In de hoeken spelen de kinderen het echte leven na in de banketbakkerij, bij de dierenarts of op de bouwplaats. Bij als deze activiteiten is ruim aandacht voor de basisvoorwaarden voor leren lezen schrijven en rekenen. Natuurlijk houdt de leerkracht de doelen in het oog. Zij laat de kinderen tellen met hoeveel stenen de muur gebouwd moet worden en wegen hoeveel zand er nodig is voor het cement. Ze bespreekt met de groep hoeveel de koekjes moeten kosten, de stokbroden en de croissants. Zo leren de kinderen meteen de nieuwe woorden die bij deze activiteiten aan bod komen. En de leerkracht speelt mee om steeds nieuwe impulsen te geven aan het spel. 2.3 Aanbod voor het jonge kind 2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan Doelen in het schoolplan Wat is kwaliteitszorg? Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de manier waarop de doelen in het plan worden bereikt. omstandigheden langere tijd afwezig zal zijn gaan wij op zoek naar een vervanger. Als het verlof gepland is lukt dit meestal beter dan wanneer we met acute afwezigheid te maken hebben. Kort verlof vangen we op door de klas te verdelen of door andere ambulante mensen in de school te laten invallen in de groep. Dit kunnen ook onze zeer ervaren onderwijsassistenten of leraar ondersteuners zijn. Soms kunnen onze parttimers een extra dag werken. We werken ook met kunstenaars die gedurende een dag een eigen programma met de kinderen komen doen. Met het huidige lerarentekort zullen we, bij te veel zieken tegelijk, wellicht kinderen naar huis moeten sturen. We proberen dit zoveel mogelijk te verdelen over verschillende groepen, zodat niet steeds dezelfde groep thuis moet blijven. Bij uitval van een leerkracht zullen we ook gebruik maken van digitale middelen (Teams) waardoor kinderen online huiswerk kunnen krijgen en aan thuisonderwijs kunnen doen. Voor Amsterdam is er een noodplan opgesteld met betrekking tot het lerarentekort. In dit plan staan een aantal maatregelen beschreven die uitgevoerd zullen worden. 10

Kwaliteitsbeleid en kwaliteitsontwikkeling Onze school werkt continu aan de ontwikkeling van het onderwijs. We onderzoeken het onderwijs en voeren nieuwe inzichten door en verbeterde plannen uit. Natuurlijk evalueren we deze aanpassingen altijd, zodat we zien of onze aanpassingen het gewenste effect hebben. Nationaal Plan Onderwijs (NPO) Scholen ontvangen van het ministerie voor schooljaar 2021-2022 en 2022-2023 extra geld om de opgelopen achterstanden – ontstaan door corona – weg te werken. De looptijd voor besteding van deze extra gelden, is verlengd met twee schooljaren (tot met schooljaar 2024-2025). Voor een duurzame besteding van deze middelen heeft elke school – met instemming van de MR van de school – een goed doordacht (NPO)schoolplan opgesteld. Het afgelopen jaar hebben we gewerkt aan: • Verder verbeteren van het cyclisch werken aan de onderwijsresultaten. Aan de hand van de analyses van de toetsresultaten stemmen we ons aanbod steeds beter op de instructie- en onderwijsbehoeften van leerlingen, met name voor de leerlingen die meer intensief of meer uitdagend aanbod nodig hebben. • Uitbreiding van het aantal computers ten behoeve van de leerlingen • Invoering WIG5, nieuw rekenmethode • Implementeren van een nieuw leerlingvolgsysteem voor de groepen 1/2. We volgen deze kinderen nu op de leerlijnen van Parnassys. • Werken met teksten binnen ons Ogo onderwijs. • Invoeren van een nieuwe methode spelling (4 t/m 8). • Het pedagogisch klimaat in de school. Door lessen te geven vanuit de methode KWINK. Ontwikkelpunten voor komend schooljaar: We kunnen constateren dat we dit jaar zeker niet alle doelen hebben kunnen afronden als gevolg van de Covid-19 pandemie. Een aantal doelen zal daarom het komende schooljaar dan ook zeker nog doorlopen. • Vervolg van de implementatie van de nieuwe rekenmethode • Vervolg van werken met teksten binnen het ontwikkelingsgericht onderwijs. • Vergroten van de ouderbetrokkenheid, de driehoek ouders, kind, school. • Investeren in de basis door het doordacht passend lesmodel te implementeren. • Burgerschapsplan schrijven en invoeren (Kwink lessen gaan inzetten). We werken we aan de doelen door middel van: • scholing en begeleiding van leerkrachten • onderzoek in werkgroepen en team- of bouwoverleg We houden zicht op de resultaten door: • collegiale consultatie en lesbezoeken door de directieleden, intern begeleider en externen • analyse van toetsresultaten en observaties Hoe bereiken we deze doelen? 11

• gesprekken met ouders, de oudercommissie en de MR • begeleiding vanuit het bestuur 12

3 Ondersteuning en veiligheid 3.1 Extra ondersteuning van leerlingen Wat is het Schoolondersteuningsprofiel? Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het schoolondersteuningsprofiel op. Onze zorg We werken handelingsgericht aan de kwaliteit van ons onderwijs en ondersteuning voor al onze leerlingen. Hierbij gelden zeven uitgangspunten: 1. De onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal. 2. Het gaat om afstemming en wisselwerking tussen de leerling en zijn/haar omgeving: ouders, groep, leerkracht. 3. De leerkracht is belangrijk. De leerkracht kan het onderwijs afstemmen op de behoeften van de verschillende leerlingen. 4. Positieve aspecten zijn van groot belang. Het is van belang dat de omgeving van de leerling vooral blijft kijken naar de positieve aspecten van de ontwikkeling. 5. Constructieve samenwerking tussen school en ouders. 6. Ons handelen is doelgericht. De doelen zijn hierbij concreet geformuleerd, haalbaar en meetbaar. 7. De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant. We kennen drie zorgniveaus: Wanneer de leerling voldoende baat heeft bij het standaard onderwijsaanbod spreken we van zorgniveau 1. De intern begeleider ondersteunt de leerkracht bij het formuleren en uitvoeren van het groepsplan. De ouders, leerkracht en intern begeleider, vormen het ondersteuningsteam rond het kind. Bij zorgniveau 2 is er meer ondersteuning nodig. We gaan met elkaar in gesprek en kijken welke licht preventieve en/of curatieve interventies (bv verlengde instructie, begeleide inoefening ) we kunnen inzetten vanuit de basisondersteuningsstructuur in de school. Indien zorgniveau 2 niet voldoende is en we als school nog extra hulp moeten bieden, dan spreken we van zorgniveau 3. Zorgniveau 1 tot en met 3 wordt opgenomen in het groepsplan en uitgevoerd door de groepsleerkracht. Als we de ondersteuning onvoldoende zelf kunnen realiseren, dan onderzoeken we of we dit kunnen realiseren met de inzet van ketenpartners (externe expertise). In dat geval spreken we van zorgniveau 4. Eventuele onderzoeken worden geïnitieerd indien er sprake is van handelingsverlegenheid. We evalueren periodiek op alle zorgniveaus. Extra ondersteuning of arrangeren 13

Indien de basisondersteuning onvoldoende blijkt kunnen we gebruik maken van extra ondersteuning. Deze kan ingezet worden ter ondersteuning van zowel de leerkracht als ter ondersteuning van de leerling en/of de groep. Voor de inzet van extra ondersteuning, wordt een stedelijk gekozen groeidocument opgesteld. Wat houdt Passend onderwijs in? • Scholen en schoolbesturen hebben de plicht om elk kind een goede onderwijsplek te bieden (zorgplicht). Voor de meeste kinderen is het reguliere basisonderwijs de beste plek. Als het echt nodig is, kunnen kinderen naar het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. • Kinderen krijgen daar waar mogelijk onderwijs dicht bij huis. Dit betekent dat de ondersteuning waar mogelijk naar de leerling moet worden gebracht in plaats van de leerling naar de ondersteuning. • Scholen moeten meer uitgaan van de mogelijkheden van leerlingen en minder de nadruk leggen op eventuele beperkingen. Scholen kunnen sneller en effectiever handelen als een leerling extra ondersteuning nodig heeft. Zorgplicht Zorgplicht betekent dat het schoolbestuur en de school voor iedere leerling die op de school zit of zich aanmeldt, voor passend onderwijs moeten zorgen. Hierbij moeten zij eerst nagaan wat de school zelf kan doen, met of zonder extra ondersteuning. Belangrijk bij de uitvoering van de zorgplicht is dat de school met ouders overlegt wat de onderwijsbehoefte van de leerling is en welke ondersteuning hierbij het beste past. Kijk voor meer informatie over zorgplicht op www.swvamsterdamdiemen.nl. De juiste ondersteuning is niet mogelijk. Wat nu? Soms kan het gebeuren dat onze school, ondanks de mogelijkheid van extra ondersteuning, geen passend onderwijs aan een leerling (meer) kan bieden. In dat geval zorgen wij ervoor dat de leerling ergens anders terecht kan waar deze ondersteuning wel wordt geboden. Dit kan op een andere school van hetzelfde schoolbestuur zijn, een school bij een ander bestuur of op een school voor speciaal (basis)onderwijs. Onderwijs dicht bij huis is hierbij een belangrijk uitgangspunt. De verantwoordelijkheid voor het zoeken en aanbieden van een juiste onderwijsplek ligt bij de school waar de leerling is aangemeld. Doublures/kleuterverlenging Mocht het onverhoopt voorkomen dat uw kind veel moeite heeft met de leerstof, dan kunnen we in overleg met u besluiten om uw kind te laten doubleren. Doubleren is niet altijd de oplossing en wordt van geval tot geval bekeken. Indien de voorwaarden, die nodig zijn om in groep 3 goed mee te kunnen komen, nog onvoldoende aanwezig zijn en een kind langer in groep 1/2 blijft, is er sprake van kleuterverlenging. Ook dit gebeurt in overleg met ouders en op grond van duidelijke argumenten. De eindbeslissing ligt in beide gevallen bij de school. Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen Alle schoolbesturen in Amsterdam en Diemen hebben samen en op grond van de wet, een samenwerkingsverband opgericht. Het Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen (SWV). Dit SWV ondersteunt en adviseert de aangesloten scholen bij de uitvoering van passend onderwijs. Kijk voor meer informatie over passend onderwijs in Amsterdam en Diemen op de website van het Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen www.swvamsterdamdiemen.nl. U kunt het Samenwerkingsverband als volgt bereiken: 14

Samenwerkingsverband primair onderwijs Amsterdam Diemen, Bijlmerdreef 1289-2 1103 TV Amsterdam T: 020 7237100 E: secretariaat@swvamsterdamdiemen.nl Samenwerking met de gemeente voor jeugdhulp Onze school vindt een goede samenwerking met de jeugdhulp heel belangrijk. De school werkt daartoe samen met de Ouder- en Kindteams van de gemeente. Heeft u vragen of zorgen over uw kind, neem dan contact op met de ouder- en kindadviseur van onze school. Haar naam is Nina Boland. Haar werkdagen zijn dinsdag tot en met vrijdag ze is bereikbaar op telefoonnummer 06 30691785 of via mail N.boland@oktamsterdam.nl Medezeggenschap bij passend onderwijs: Er zijn verschillende medezeggenschapsorganen betrokken bij passend onderwijs: • Medezeggenschapsraad van de school: de MR van de school is samengesteld uit leerkrachten en ouders en heeft adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel. • Ondersteuningsplanraad: dit is de medezeggenschapsraad van het Samenwerkingsverband. Deze raad heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan. Hierin staan de afspraken van de schoolbesturen die zorgen dat alle kinderen een passende onderwijsplek krijgen. De raad in Amsterdam Diemen bestaat uit tien personen: vijf ouders en vijf personeelsleden van de scholen. • GMR van de schoolbesturen: de besturen waar meerdere scholen onder vallen hebben een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. In de GMR zitten vertegenwoordigers van de MR’s van de scholen. De GMR heeft formeel geen rol in de medezeggenschap op passend onderwijs. Toch heeft zij een belangrijke rol. Het budget voor extra ondersteuning wordt in het Samenwerkingsverband primair onderwijs Amsterdam Diemen geheel toebedeeld aan de besturen. De GMR heeft informatierecht en daarmee inzicht in de wijze waarop het schoolbestuur de toewijzing van extra ondersteuning organiseert. De GMR kan gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen. Logopedie Logopedie regelen de ouders zelf via de huisarts of door rechtstreeks contact met een praktijk op te nemen. Graag de afspraken bij voorkeur buiten schooltijd plannen. 15

Gediplomeerde specialisten op school Taal en rekenen Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied? • Intern begeleider Goed leren rekenen vormt een belangrijk onderdeel van ons onderwijs. Dagelijks wordt er ongeveer een uur besteed aan het rekenonderwijs. Dat wil zeggen 20% van de onderwijstijd. We werken met de methode Wig5. Een moderne methode waarmee kinderen in het werkboek gericht werken aan nieuwe doelen.De methode biedt ruime mogelijkheid om te differentiëren, zowel in de basisles als met extra materiaal. Er zijn Sprinters voor de snelle rekenaars en een speciale rekenroute voor kinderen die moeite hebben met de stof. Taal is verweven in onze thema's. Deels maken we gebruik van de methode Taal Actief. De kinderen werke bij elk thema regelmatig aan en met verschillende teksten. Voor spelling wordt gebruik gemaakt van Taal Actief. Sociaal-emotioneel Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied? • Gedragsspecialist • Intern begeleider Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning De komende jaren werken we eraan om de volgende ambities te realiseren. • de basis in de groepen op orde waardoor zorg niveau 1 en 2 in de groepen uitgevoerd kan worden. • uitbreiding van specialisme in de school om ook uitvoering van zorgniveau 3 in de school uit te kunnen voeren. • expertise van TOS en NT2 vergroten • blijvende aandacht van het pedagogischklimaat en opvolging op individueel niveau op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling • uitbreiding kennis van hulp voor kinderen met een kenmerk in het autistisch spectrum • aandacht en aanbod voor de uitstroomniveaus 1S en2F • Opleiden en faciliteren van specialisten in de school. 16

Het welbevinden van het kind is een belangrijke basisvoorwaarde om goed te kunnen leren. Hier hebben we dan ook veel aandacht voor. We werken continue aan het realiseren van een fijne groep, waarin elk kind zich prettig voelt en zichzelf kan zijn. Om hier structureel en in een doorgaande lijn aandacht aan te besteden, werken we met de methode Kwink. In deze methode staat de relatie van het kind met zichzelf, de ander en de omgeving centraal. Kinderen leren keuzes maken, hun emoties uiten, voor zichzelf opkomen, rust vinden in zichzelf en nog veel meer vaardigheden die belangrijk zijn. De methode biedt het werken aan deze vaardigheden op een speelse manier aan. Kinderen kijken uit naar de lessen van Kwink! Gedrag, werkhouding en taakaanpak Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied? • Intern begeleider • leraarondersteuner Onze school is een veilige en fijne gemeenschap voor kinderen, waarin kinderen zich goed kunnen ontwikkelen. Daar welke we elke dag aan. Kinderen hebben hierin zelf een belangrijke rol. We vinden het belangrijk dat zij zich verantwoordelijk voelen, voor de groep als geheel en voor hun eigen rol en ontwikkeling. Soms heeft een kind extra hulp nodig om deze vaardigheden goed te ontwikkelen. Dan schakelen we een specialist in om het kind verder te helpen. Motorische en lichamelijke ontwikkeling Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied? • Fysiotherapeut • Ergotherapeut • Vakdocent Gym Alle groepen krijgen les van een vakleerkracht voor bewegingsonderwijs. Deze leerkracht werkt gericht aan de ontwikkeling van de motorische vaardigheden van leerlingen. Kind en motoriek heeft een plek in onze school. Hulp op motorisch gebied is daardoor heel laagdempelig. Zowel leerkrachten als ouders kunnen contact leggen met Wendy van Kind en Motoriek. Medisch handelen en persoonlijke verzorging Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied? • Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig 17

Voor het medisch handelen zijn een aantal medewerkers EHBO geschoold. Enkele medewerkers zijn bedrijfs hulpverlener (BHV). 3.2 Veiligheid op school Anti-pestprogramma Een anti-pestprogramma maakt onderdeel uit van het sociaal emotioneel leren (SEL). De eerste weken van ieder schooljaar werken we aan de hand van 'Grip op de Groep'. Aan de hand hiervan besteden we aandacht aan het proces van groepsvorming en creëren we een positieve leeromgeving. Sinds 3 jaar werken we in alle groepen met de methode Kwink. Kwink is een methode voor sociaalemotioneel leren, inclusief burgerschap en mediawijsheid. Voor groep 1 t/m 8 van het primair onderwijs biedt Kwink een doordacht programma, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Praktisch, leuk en actueel. Gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige groep. In de methode wordt gewerkt aan de volgende gedragscompetenties: • besef hebben van jezelf • besef hebben van de ander • relaties kunnen hanteren • keuzes kunnen maken • zelfmanagement Meer informatie over de methode is de vinden op de website van Kwink: www.kwinkopschool.nl Daarbij hebben we als school de overtuiging dat het omgaan met pesten eerst en vooral voortvloeit uit de pedagogische aanpak van de leerkrachten en het pedagogisch klimaat in de school. We besteden veel aandacht en tijd aan het versterken van ons pedagogisch handelen waardoor we weten wat we kunnen doen in voorkomende situaties. Sociale en fysieke veiligheid Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via Enquêtetool van Vensters. De Odyssee monitort de sociale veiligheid van leerlingen met 2 instrumenten: Jaarlijks vullen de leerlingen de vragenlijst van Vensters in, dit geeft ons een globaal beeld van hoe leerlingen de sociale veiligheid op onze school beleven. Tweejaarlijks vullen teamleden, ouders en leerlingen de tevredenheidspeiling in van "Scholen met succes". In deze tevredeneheidspeiling worden ouders, leerlingen en teamleden bevraagd op hun mening over een aantal aspecten van de school, waaronder sociale veiligheid. Een keer per jaar vullen de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 een vragenlijst in van Viseon. 18

Met de informatie uit deze instrumenten kijken we op schoolniveau, op groepsniveau en op individueel niveau welke aspecten van ons onderwijs extra aandacht vragen om de veiligheid van onze leerlingen te verbeteren. Op leerlingniveau bespreken we dit ook met de ouders. Gelukkig geven onze leerlingen aan dat zij zich veilig voelen op De Odyssee, dat er ruimte is om jezelf te zijn. Er wordt weinig gepest en als dat toch gebeurt, wordt dit door leerkrachten en leerlingen samen aangepakt en opgelost. Natuurlijk zijn de leerkrachtvaardigheden hierbij van groot belang. Een aandachtspunt is het verkeer rond de school op haal- en breng momenten. Het is belangrijk voor de veiligheid dat de kinderen met hun ouders lopend of op de fiets naar school komen. Rond de school is er zeer beperkte parkeerruimte. We mogen wel gebruik maken van het parkeerterrein van tuincentrum Osdorp. Vanaf daar is het slechts een klein stukje lopen. Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon Functie Naam E-mailadres anti-pestcoördinator I Stittou Ilham.Stittou@amosonderwijs.nl vertrouwenspersoon M den Otter Maaike.denOtter@amosonderwijs.nl 19

Klachtenregeling Communicatie met ouders Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren: • Ieder jaar ontvangt u digitaal een bijgewerkte versie van de schoolgids, met alle achtergrondinformatie over de school. • Elke maand verschijnt de Sirene, onze nieuwsbrief, waarmee u op de hoogte blijft van de gebeurtenissen op school. • Op onze website staat veel nuttige informatie, zie www.deodyssee.nl. • In het jaarverslag beschrijven we de ontwikkeling van de school in het afgelopen schooljaar. • Er zijn minimaal twee keer per jaar oudergesprekken om u op de hoogte te houden van de vorderingen van uw kind. • Er is elk jaar een kennismakingsavond. • Als uw kind een heel jaar in groep 1 heeft gezeten, krijgt uw kind aan het einde van het schooljaar een schriftelijk verslag. • Vanaf groep 2 krijgt u twee keer per jaar een schriftelijk verslag van de prestaties en ontwikkelingen van uw kind. • U vindt dagelijkse informatie eventueel bij de mededelingen bij het klaslokaal. • Incidenteel versturen we brieven over urgente onderwerpen of onderwerpen die maar voor een paar groepen bedoeld zijn. • Jaarlijks ontvangt u aan het einde van het voorgaande schooljaar de vakanties en vrije dagen van het komende schooljaar. We maken gebruiken van de Social Schools app om berichten vanuit de school digitaal te verspreiden onder ouders. U ontvangt voor elk kind een inlogcode om een persoonlijk account te activeren. De leerkracht communiceert via Social Schools met ouders. Dit kan een informatieve mail naar een hele klas zijn, maar Social Schools kan ook gebruikt worden om ouders individueel op de hoogte te brengen. Het inschrijven voor de oudergesprekken en klassenexcursies wordt ook via Social Schools gedaan. Voor meer informatie of vragen met betrekking tot Social Schools kunt u contact opnemen met de administratie: Roxanne.Dalenberg@amosonderwijs.nl. Kinderen verder brengen, samen met ouders. Dat is waar wij naar streven. Wij willen onze leerlingen de wereld laten zien: verschillende geloven, beroepen, standpunten, gezichten. En die wereld, dat bent u! Dus wees welkom en laat u zien. Uw kennis is ons goud. Uw vak heeft onze interesse. Uw praktijk is de mooiste leerschool voor de kinderen op deze school. Zo werken we samen met u aan de ontwikkeling van elke leerling. Aan die van uw kind, natuurlijk, en aan die van de jongen of het meisje aan de tafel ernaast. Wij staan dus open voor u. Voor uw vragen en uw kennis. Voor uw mening en uw hulp. 4 Handige informatie voor ouders 4.1 Hoe ouders worden betrokken 20

Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden en worden af en toe fouten gemaakt. Dat is op onze school niet anders. Zit u iets dwars, heeft u het gevoel dat iets niet helemaal goed loopt of heeft u een klacht, dan kunt u dit altijd aan de school melden. Samen zoeken we dan naar een goede oplossing. Komen we er niet uit, dan bespreken we wie er ingeschakeld moet worden om het probleem wel op te lossen. In dit hoofdstuk leest u hoe de klachtenprocedure werkt. De contactpersoon van onze school is Maaike den Otter. U kunt haar bereiken via het telefoonnummer van de school: 020 6671762 of via Maaike.denOtter@amosonderwijs.nl . Zij is aanspreekpunt voor klachten over een schoolsituatie. Bijvoorbeeld: intimidatie, roddels, discriminatie of agressie. De contactpersoon: • luistert naar uw klacht; • brengt het probleem in kaart; • noteert de klacht concreet; • vraagt wat u tot nu toe gedaan heeft om de klacht weg te nemen; • geeft overzicht van mogelijke vervolgstappen (externe vertrouwenspersoon, schoolleiding, bestuur, klachtencommissie, politie, vertrouwensinspecteur) en adviseert u bij het maken van een keuze; • brengt u in contact met de persoon van uw keuze; • volgt het proces tot de klacht is opgelost; • werkt samen met de externe vertrouwenspersoon; • heeft geen geheimhoudingsplicht en behandelt geen klachten over misbruik of mishandeling in de thuissituatie (dat doet de IB-er of Jeugdzorg). Bij ons op school houden we van open en eerlijke communicatie. We hopen dat u ons waar nodig zult aanspreken over de gang van zaken op school. In beginsel wordt er vanuit gegaan dat de meeste klachten in onderling overleg worden opgelost. Als u vragen heeft over het onderwijs of de gang van zaken in de groep van uw kind, neemt u dan contact op met de groepsleerkracht. Alle problemen en meningsverschillen zijn bespreekbaar. Want alleen dan kunnen we de sfeer op school goed houden en de kwaliteit van ons onderwijs garanderen. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling AMOS heeft een Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit is conform de Wet op het primair onderwijs. Die meldcode, vastgelegd in een protocol, beschrijft in vijf stappen wat de school moet doen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode vindt u op www.amosonderwijs.nl. Klachtenbehandeling op schoolniveau Heeft u een klacht over het handelen van een van onze teamleden? Maak dan eerst een afspraak met deze persoon. Komt u er samen niet uit? Bespreek de kwestie dan met de directie. Klachten over grensoverschrijdend gedrag dient u direct in bij het bestuur (het zogenoemde bevoegd gezag). U kunt in dit geval ook direct de vertrouwenspersoon inlichten. Meer over de vertrouwenspersoon van AMOS vindt u hieronder. We spreken over grensoverschrijdend gedrag bij fysiek of psychisch geweld, seksuele intimidatie of seksueel misbruik, discriminatie of radicalisering. Regeling geschillenbeslechting 21

Ouderinspraak Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd: • Medezeggenschapsraad • Oudercommissie AMOS heeft een regeling geschillenbeslechting. Deze regeling kunt u hier inzien of bij de schooldirectie. Vertrouwenspersoon AMOS heeft een vertrouwenspersoon die u als ouder kunt raadplegen. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en heeft een geheimhoudingsplicht. De vertrouwenspersoon onderzoekt allereerst of door bemiddeling tussen school en ouder tot een oplossing kan worden gekomen. Lukt dat niet, dan bestaat de mogelijkheid om alsnog een klacht in te dienen bij het bestuur. De vertrouwenspersoon kan u adviseren en zo nodig meegaan naar een gesprek op school. Ook kan de vertrouwenspersoon u ondersteunen bij het invullen van het klachtenformulier De contactgegevens van de vertrouwenspersoon van AMOS zijn: Mevrouw Minke Fuijkschot 06 - 31 63 16 73 mfuijkschot@hetabc.nl Hoe dien ik een klacht in bij het bestuur? Is uw klacht op schoolniveau niet naar tevredenheid opgelost? Dan kunt u een klachtenformulier invullen en naar het bestuur mailen. Het (digitale) klachtenformulier vindt u hier en kan via de e-mail verstuurd worden naar secretariaat@amosonderwijs.nl. Heeft u geen toegang tot internet? De directie van onze school heeft ook (papieren) klachtenformulieren beschikbaar. U kunt dit formulier invullen en per post versturen naar: AMOS, College van Bestuur, Laarderhoogtweg 25, 1101 EB, Amsterdam. Na ontvangst van uw klachtenformulier stuurt het bestuur u een ontvangstbevestiging. Vervolgens wordt u in de gelegenheid gesteld uw klacht mondeling toe te lichten. Dit gebeurt in een zogenaamde hoorzitting. Na afhandeling van uw klacht ontvangt u schriftelijk bericht of uw klacht gegrond of ongegrond is verklaard. Hierin leest u ook welke eventuele maatregelen AMOS neemt naar aanleiding van uw klacht. De regeling geschillenbeslechting biedt ook de mogelijkheid van mediation. U kunt op het klachtenformulier aangeven of u daar open voor staat. Meldplicht Als we op school een strafbaar feit vermoeden of signaleren, dan zijn wij als AMOS-school verplicht dit onder de aandacht te brengen van justitie. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij (kinder-) mishandeling. Uiteraard volgt justitie haar eigen rechtsgang en heeft AMOS hier geen invloed op. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling AMOS heeft een Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit is conform de Wet op het primair onderwijs. Die meldcode, vastgelegd in een protocol, beschrijft in vijf stappen wat de school moet doen bij het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode vindt u hier. 22

Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 40,00 4.2 Vrijwillige ouderbijdrage Wat is de vrijwillige ouderbijdrage? Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor activiteiten buiten de lesactiviteiten om. Ouders worden op onze school bij de volgende activiteiten ingezet: De Odyssee en de medezeggenschapsraad (MR) streven naar een goede samenwerking met de ouders. Samen zijn wij verantwoordelijk voor de opvoeding en het onderwijs van de kinderen. Contact medezeggenschapsraad: mr.deodyssee@amosonderwijs.nl Contact oudercommissie: oudercommissie.deodyssee@amosonderwijs.nl Wat zijn wij blij met onze oudercommissie! Deze actieve groep ouders zet zich vrijwillig in voor alle kinderen op onze school en organiseert heel veel leuke activiteiten. Denk aan Schoolreisjes, sportactiviteiten, feesten en levensbeschouwing. De OC is op zoek naar nieuwe leden die het leuk vinden hierbij te helpen. Ouders helpen onder meer bij: • Oudercommissie, deze is onderverdeeld in een aantal commissies. • Medezeggenschapsraad • Ondersteunen bij excursies • Voorlezen • Ondersteuning in de klassen, extra lezen, klassenouder • Buitenschoolse activiteiten (Verkeer, op voeten en fietsen) • Schoolreisje • Sportdag • Gastlessen in het kader van het thema • Organisatie van feesten • Luizenpluizen • Kijken bij een afsluiting van een thema. 23

Daarvan bekostigen we: • Afscheid schoolverlaters, Sportdag • Feesten: Zomerfeest, Kerst, Sinterklaas, Suikerfeest • Theaterbezoek, Artis, Verkeersactiviteiten, Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd: • Schoolreis (ongeveer 30 euro) • Schoolkamp (gr7) (110 euro) • Incidentele kosten (OV kaartje) Onze school vraagt van de ouders een financiële bijdrage voor activiteiten waar geen vergoeding van het ministerie of de gemeente tegenover staat. Zonder de ouderbijdrage is het helaas niet mogelijk deze activiteiten voor de kinderen te organiseren. De ouderbijdrage is niet verplicht; ouders betalen deze vrijwillig. Toelating tot de school is uiteraard niet afhankelijk van het betalen van de ouderbijdrage. Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten van onze school. We sluiten geen kinderen uit omdat hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Dat mogen we niet en willen we ook niet. Lukt het u niet de ouderbijdrage te betalen, neemt u dan contact op met de directie, zodat we samen een oplossing kunnen bedenken. Het is mogelijk de bijdrage in delen te betalen. Ouders met een stadspas kunnen de ouderbijdrage betalen met deze pas. De ouderbijdrage wordt gebruikt voor activiteiten die bovenop het verplichte programma komen. Hierbij kan worden gedacht aan excursies bij de thema's, een jaarlijks bezoek aan Artis of een museum, feesten of projecten Hoogte van de ouderbijdrage De directie stelt jaarlijks, in overleg met de oudercommissie en na instemming van de medezeggenschapsraad, de hoogte en de bestemming van de ouderbijdrage vast en ook legt de directie hierover jaarlijks verantwoording af aan de medezeggenschapsraad. De ouderbijdrage gaat volledig naar de oudercommissie, waarin ouders zitting hebben. De bijdrage komt altijd ten goede aan de kinderen. De jaarrekening van de oudercommissie wordt gecontroleerd door de medezeggenschapsraad. De ouderbijdrage innen we digitaal. U ontvangt hiervoor een link in uw mailbox. Het gebruiken van de link heeft onze voorkeur. Heeft u vragen over de inning van de ouderbijdrage, neemt u dan contact op met Roxanne.Dalenberg@amosonderwijs.nl. 24

4.3 Ziek melden en verlof aanvragen Op deze manier meldt u uw kind ziek: Via Social Schools. Wij vragen u dit vóór 08.15 uur te doen. Het is belangrijk dat wij weten wat er aan de hand is en waarom een leerling niet in de klas verschijnt. Als u uw kind ’s morgens niet ziek meldt, zullen wij contact met u opnemen om te vragen naar de afwezigheid van uw kind. Als uw kind langer dan drie dagen ziek is belt de leerkracht om te vragen hoe het gaat. U mag zelf natuurlijk ook bellen. Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind: In principe mogen wij leerlingen naast de ingeroosterde vrije dagen geen extra vrij geven. Maar er zijn uitzonderingen. Als u een heel belangrijke reden heeft om verlof aan te vragen voor uw kind, laat u dit dan weten aan de directie. Bijvoorbeeld voor een bruiloft, een huwelijksjubileum of een begrafenis. Verlof aanvragen gaan altijd via een verlofaanvraagformulier. Als u een verlofformulier wenst te Over schoolverzuim Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim. Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties. 25

ontvangen kunt u deze ophalen bij de administratie of een email sturen aan Roxanne.Dalenberg@amosonderwijs.nl. Verlofaanvragen moeten minstens 10 schooldagen van tevoren bij de directeur worden ingediend, met het benodigde bewijsmateriaal en een duidelijke uitleg van de reden. Alleen in zeer dringende gevallen kan hier een uitzondering op worden gemaakt. De directeur beoordeelt de aanvragen aan de hand van de richtlijnen van de afdeling Leerplicht van de gemeente Amsterdam. Verlofaanvragen van 10 schooldagen of meer worden altijd door de ambtenaar Leerplicht beoordeeld. Als u uw kind ongevraagd thuis houdt en pas later de reden van het verlof meedeelt, gaat dat in tegen de leerplichtwet. Er is dan sprake van ongeoorloofd verzuim. Stedelijk Toelatingsbeleid Basisonderwijs Amsterdam Voor onze school geldt het Stedelijk Toelatingsbeleid Basisonderwijs Amsterdam. Dit beleid zorgt ervoor dat alle Amsterdamse kinderen, geboren na 1 juli 2011, evenveel recht hebben op een plaats op een school in Amsterdam. Meer informatie over het stedelijk toelatingsbeleid en de voorrangsregels vindt u op de website van Amsterdam (www.amsterdam.nl). Uitzonderingen? AMOS heeft alleen in zeer bijzondere omstandigheden, waarbij een kind aantoonbaar niet naar een andere school kan, de mogelijkheid om af te wijken van het stedelijk toelatingsbeleid. Heeft uw kind extra ondersteuning nodig? Soms blijkt bij de aanmelding dat een kind een extra ondersteuningsbehoefte heeft. In dat geval is het de taak van AMOS om te onderzoeken of de school waar het kind is aangemeld de noodzakelijke zorg en daarmee ‘passend onderwijs’ kan bieden. AMOS moet hier binnen tien weken uitsluitsel over geven. Deze procedure (‘Van aanmelding tot toelating’) vindt u beschreven op de AMOS-website. Kan de school aan de ondersteuningsbehoefte voldoen? Dan wordt het kind ingeschreven op de school. Lukt dit niet? Dan zorgt AMOS dat het kind op een school kan worden ingeschreven die wel de juiste ondersteuning kan bieden. 4.4 Toelatingsbeleid 4.5 Proces bij verzuim en Procedure schorsing Geoorloofd verzuim Geoorloofd verzuim is verzuimmet een geldige reden. Deze redenen bedenken wij als school niet zelf. Die zijn wettelijk vastgelegd in de leerplichtwet. Benieuwd wanneer verzuim geoorloofd is? Hieronder de belangrijkste redenen op een rij: • Als uw kind ziek is (zo nodig ter beoordeling van de schoolarts) • Als uw kind afwezig is omdat het plichten heeft die voortvloeien uit godsdienst of 26

levensovertuiging. In Amsterdam geldt als richtlijn dat de school per verplichting één dag verlof geeft. • Soms heeft het beroep van een van de ouders tot gevolg dat het kind alleen buiten de schoolvakanties op vakantie kan gaan. In dat geval kan er sprake zijn van geoorloofd verzuim. Bedenk hierbij dat u als ouder altijd eerst het besluit van de directeur af moet wachten voordat u met uw kind op vakantie gaat. Onze directeur mag wettelijk eenmaal en voor maximaal tien schooldagen per schooljaar vakantieverlof buiten de reguliere schoolvakanties verlenen. Dit mag echter nooit in de eerste twee lesweken van het schooljaar. • Verlof vanwege gewichtige omstandigheden. Daarnaast mag de directeur, voor maximaal tien schooldagen per schooljaar, verlof verlenen wegens gewichtige omstandigheden. De directeur beoordeelt deze aanvraag voor verlof zelf. Als verlof wordt gevraagd wegens gewichtige omstandigheden voor meer dan tien schooldagen per schooljaar, dan beslist de leerplichtambtenaar. Ongeoorloofd verzuim Ongeoorloofd verzuim is verzuim zonder geldige reden. Dit mag dus niet. Wij zijn als school wettelijk verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Uiteraard informeren wij de ouders van de leerling over deze melding. Als school werken wij nauw samen met de leerplichtambtenaar. In de volgende gevallen kan melding gedaan worden bij de leerplichtambtenaar: • Regelmatig te laat komen; • Zorgwekkend ziekteverzuim; • Twijfel bij ziekmeldingen; • Verzuim rondom schoolvakanties; • Ongeoorloofd verzuim na afwijzing van een verlofaanvraag; • Vertrek naar het buitenland. Na ontvangst van de melding stelt de leerplichtambtenaar een onderzoek in. De inspecteur kan hiervoor bijvoorbeeld meer informatie ophalen bij de school en eventueel bij derden. Ook kan de inspecteur ouders oproepen voor een gesprek of een verhoor. De leerplichtambtenaar probeert altijd op basis van het onderzoek eerst afspraken te maken met de ouders om het verzuim te laten stoppen. Verbetert de situatie niet? Dan kan de leerplichtambtenaar een officiële waarschuwing geven of een proces-verbaal opmaken. Kinderen jonger dan 6 jaar Uw kind is leerplichtig vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin hij of zij vijf jaar is geworden. Vanaf dat moment – tot uw kind zes jaar oud wordt – geldt het volgende: U kunt voor uw kind vrijstelling van schoolbezoek vragen voor maximaal vijf uren per week; Daarnaast kan de schooldirecteur, op verzoek van de ouders, nogmaals ten hoogste vijf uren per week vrijstelling van schoolbezoek verlenen. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl). Procedure schorsing en verwijdering Schorsing De regels omtrent schorsing zijn opgenomen in de Wet op het primair onderwijs (WPO). Schorsing kan aan de orde zijn in geval van ernstig wangedrag van een leerling of als om andere redenen de situatie 27

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=