Schoolgids 2018-2019

De Hofvijver Schoolgids 2018-2019 33 werkklimaat. Ook komen er zaken aan de orde als het vaststellen van de begroting van de school, de vaststelling van de personeelsformatie en de benoeming van nieuwe collega’s. Alle scholen hebben een MR. Vanuit de Unicoz-scholen zijn MR-leden afgevaardigd naar de GMR. Meer informatie over de MR vindt u op de website . Klachtenregeling De meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken op school zullen in eerste instantie in goed overleg tussen de betrokkenen worden opgelost. Indien u vragen heeft over het onder- wijs aan uw kind of over de gang van zaken in de groep van uw kind verzoeken wij u in de eerste plaats contact op te nemen met de leerkracht. Maak een probleem en/of (sluimerend) conflict in ieder geval tijdig bespreekbaar. Daardoor kan de goede sfeer op school gehand- haafd blijven en kan de kwaliteit van het onderwijs en de onderwijsvoorziening gewaarborgd worden. Als school streven wij naar een open communicatie met u als ouders/verzorgers, omdat wij vinden dat wij met elkaar voor een groot deel voor dezelfde taak staan en wij graag samen met u op dezelfde golflengte zitten. Om er voor te zorgen dat deze open en eerlijke communicatie zo veel mogelijk wordt gega- randeerd, hebben wij binnen de school en binnen Unicoz afspraken gemaakt. Hieronder leest u daarover meer. Klacht niet opgelost door de leerkracht, wat dan? Wanneer er klachten/vragen zijn van u als ouders/verzorgers over schoolse zaken, is het gebruikelijk dat u zich in eerste instantie richt tot de leerkracht van uw kind(eren). Indien het voorgaande naar uw mening niet tot een bevredigend resultaat leidt, kunt u contact op- nemen met de directeur van de school. Bij hem/haar kunt u ook terecht wanneer u vragen heeft over de algemene gang van zaken op de school. In aanvulling op dit algemene beleid op de school heeft Unicoz voor al haar scholen een klachtenregeling voor alle soorten klachten, dus ook op het gebied van ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie, geweld en pesten. Hierin is onder meer vastgelegd, dat • Op elke school minimaal een contactpersoon klachtenregeling is die de klager kan verwijzen naar een vertrouwenspersoon; • Het bevoegd gezag beschikt over minimaal één vertrouwenspersoon die fungeert als aanspreekpunt bij klachten • De scholen van de Unicoz onderwijsgroep aangesloten zijn bij een landelijke klachtencommissie. Contactpersoon en vertrouwenspersoon klachtenregeling De contactpersoon klachtenregeling, die per school door het College van Bestuur is be- noemd, functioneert als aanspreekpunt bij klachten. Hij of zij gaat na of een klager gepro- beerd heeft de klacht met de aangeklaagde of met de directeur van de betrokken school op te lossen. Als dat wel het geval is kan de contactpersoon u doorverwijzen naar een door

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=