Schoolgids 2023/2024

Met plezier naar school! Schoolgids 2023-2024

Schoolgids De Gantel 2023-2024 2 Inhoud Voorwoord 3 Stichting SCOH 4 Onze school 5 Waar staan wij voor 5 Identiteit 6 Respect 7 Het schoolteam 8 Kwaliteit 9 Kwaliteitszorg en schoolplan 10 Uitstroom 10 Onze leerlingen 12 Nieuwe leerlingen 12 Leerlingvolgsysteem en leerlingdossier 13 Plusonderwijs 15 Leerlingen met specifieke behoeften 15 Passend onderwijs 15 Gezondheid en welzijn 16 Gedragsregels 18 School tegen pesten 20 Veiligheid 21 Online veiligheid en privacy 21 Leerplicht en verzuim 22 Toelaten en verwijderen 24 Naar de brugklas 25 Ons onderwijs 28 In groep 1 en 2 28 Het jonge kind (4 tot 6-jarigen) 28 In groep 3 t/m 8 28 Vakken en lesuren 29 Methodes 30 Huiswerk 34 Uitstapjes en excursies 34 Ouders 35 Informatie 35 Contact 35 Medezeggenschapsraad 35 Ouderraad en ouderbijdrage 35 Financiën 36 Informatie aan gescheiden ouders 36 Klachtenregeling 37 Verzekering 39 Praktische informatie 40 Schooltijden 40 Halen en brengen 40 Vakanties en vrije dagen 40 Tussen de middag 41 Snoep en traktaties 41 Buitenschoolse opvang 42 Gymlessen 42 Vulpen 42 Schoolfotograaf 42 Hoofdluis 42 Verloren en gevonden voorwerpen 43 Mobiele telefoons van leerlingen 43 Kledingcode 43 Belangrijke adressen 44

Schoolgids De Gantel 2023-2024 3 Voorwoord De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en weer terug. Wist u dat u in de loop der jaren uw kind in totaal zo'n 8.000 uur toevertrouwt aan de zorg van de juffen en meesters? Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Een school kies je dan ook met zorg. Scholen verschillen in de manier van werken, in sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Het maken van een keuze is daardoor niet eenvoudig. Christelijke basisschool De Gantel heeft voor u deze schoolgids samengesteld om u te helpen bij het kiezen van een school voor uw kind. In deze gids beschrijven wij waar wij voor staan, welke uitgangspunten wij hanteren en hoe wij, waar nodig, proberen de kwaliteit nog verder te verhogen. Natuurlijk is deze gids ook bedoeld voor ouders die al kinderen op onze school hebben. Aan hen leggen we verantwoording af over onze manier van werken en over de resultaten die we op CBS De Gantel behalen. Deze schoolgids is tot stand gekomen in samenspraak met ouders die vertegenwoordigd zijn in de medezeggenschapsraad. Deze gids heeft, overeenkomstig de wettelijke regels, de instemming van de medezeggenschapsraad en is door het schoolbestuur vastgesteld. In onze gids spreken we steeds over ouders. Met ouders bedoelen wij de volwassenen die de zorg voor onze leerlingen hebben. De schoolgids staat jaarlijks op de eerste schooldag op onze website. We hopen dat u hem goed leest. Als u tijdens of na het lezen vragen, opmerkingen of suggesties heeft, vertel ze ons! Laat het schooljaar 2023-2024 een fijn jaar worden voor u en uiteraard voor uw kinderen! Met vriendelijke groet, mede namens het team van CBS De Gantel Mary van der Meer directeur

Schoolgids De Gantel 2023-2024 4 Stichting SCOH De Gantel is onderdeel van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH). SCOH is een schoolbestuur voor 32 basisscholen, 3 scholen met speciaal basisonderwijs, 1 school met (voorgezet) speciaal onderwijs, 1 school met praktijkonderwijs en 21 peuterscholen. Stuk voor stuk hebben de scholen een unieke identiteit en samen vormen ze een kleurrijk palet. De SCOH-scholen staan in de grootstedelijke omgeving van Den Haag. Een stad die, net als de andere grote steden de laatste decennia sterk is veranderd en nog verandert. SCOH komt voort uit de protestantschristelijke traditie en gaat door hetzelfde proces van verandering dat de stad doormaakt. Ouders en leerlingen van andere religieuze richtingen vinden hun weg naar onze scholen en daar staan onze scholen van harte open voor. Vanuit de christelijke wortels drukken onze leidende kernwaarden (betrokken, betrouwbaar, ontmoeten en verbinden) uit hoe wij ons tot iedereen in de stad willen verhouden, ongeacht achtergrond en geloof. Kinderen kunnen zich op onze scholen en peuterscholen optimaal ontplooien. Zij ontdekken de wereld en maken kennis met andere waarden en talenten. Daardoor ontwikkelen zij vertrouwen, in zichzelf én in de ander. Het College van Bestuur wordt gevormd door de heer R. Tromp en mevrouw Dr. J. Snippe. Wilt u meer informatie over SCOH? Neem dan een kijkje op de website: www.scoh.nl

Schoolgids De Gantel 2023-2024 5 Onze school De Gantel is een protestants-christelijke basisschool in de Haagse wijk Wateringse Veld. Wij willen een school zijn waar kinderen graag heen gaan. Het is onze overtuiging dat kinderen veel kunnen leren als de sfeer op school veilig en vertrouwd is. Om die reden is De Gantel een school met duidelijke regels, waar goed gedrag beloond wordt. Ouders en leerkrachten werken samen om kinderen de kans te geven zich zo volledig mogelijk te ontwikkelen. Zo komen onze leerlingen tot hun recht. Als christelijke school hebben we respect voor andere geloven en gewoonten. Ook kinderen van ouders met een andere levensovertuiging kunnen zich bij ons thuis voelen. De Gantel bestaat uit 17 groepen en telt in totaal ongeveer 460 leerlingen. De school is gevestigd aan de Laan van Wateringse Veld 925 in Den Haag. Waar staan wij voor Wij willen dat iedere leerling vanuit onze christelijke identiteit zich op de volgende ontwikkelingsgebieden optimaal ontwikkelt: motorisch, cognitief en de sociaal-emotioneel. Wij bereiden hen samen met hun ouders/verzorgers voor op een zelfredzame rol in de maatschappij. Om dit te realiseren vormen veiligheid, geborgenheid, structuur en respect de basis van onze school. Wij willen dat ieder kind zich geaccepteerd voelt, leert samenwerken, verdraagzaam te zijn en verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkelt. Daarnaast willen we een school zijn waar kinderen hun persoonlijkheid ontwikkelen, zelfvertrouwen opbouwen en leren een mening te vormen en te onderbouwen. In deze snel veranderende maatschappij blijven wij ons als school ontwikkelen waarbij het kind centraal staat. Levensbeschouwelijke visie De christelijke grondslag vormt de basis van alles wat wij doen. Waarden als respect, hulpvaardigheid en open communicatie zijn belangrijk. Als team hebben we een voorbeeldfunctie. We verwachten van ouders en leerlingen dat zij deze grondslag respecteren en ondersteunen. Visie op de organisatie Als organisatie willen we voortdurend blijven leren en ons ontwikkelen. We willen ieders talenten inzetten en zo alle kansen zoveel mogelijk benutten. Fouten maken hoort daarbij, zolang we maar van onze fouten leren. Dit geldt voor kinderen en voor teamleden. Visie op onderwijs Wij zijn ervan overtuigd dat kinderen meer leren als de leerstof op hen is afgestemd en als ze er zelf enthousiast over zijn. Kinderen krijgen een uitdagend pakket aan vaardigheden en kennis aangeboden. De leerkracht inspireert en begeleidt, maar kinderen werken ook zelfstandig aan afwisselende werkvormen. Visie op zorg We willen dat kinderen het maximale uit zichzelf halen. Als het nodig is om hen daarbij individueel te begeleiden, dan doen we dat. Dit gebeurt zowel in als buiten de klas, door de groepsleerkracht en de remedial teacher. Omdat we vooruit willen blijven kijken, hebben we samen met SCOH een visie ontwikkeld op het onderwijs.

Schoolgids De Gantel 2023-2024 6 We hebben op onze school veel aandacht voor de individuele mogelijkheden van ieder kind. Daarbij letten we niet alleen op de cognitieve ontwikkeling, maar ook op de sociaal-emotionele, de creatieve en de motorische ontwikkeling. We doen er alles aan om uit ieder kind te halen wat er in zit. We willen dat de kinderen iedere dag met plezier naar school gaan en op een fijne manier met elkaar omgaan en samen leren. Daartoe scheppen we een sfeer die veilig en vertrouwd is en waarbij ieder kind zich geaccepteerd voelt. We willen dat de kinderen zich medeverantwoordelijk voelen voor hetgeen zich op school en in de maatschappij afspeelt. Door middel van deze uitgangspunten willen we de kinderen een basis geven, waar ze de rest van hun leven iets aan hebben. Vanuit onze christelijke identiteit is de manier waarop Jezus omging met de medemens een richtsnoer voor ons handelen. Belangrijk daarbij is een respectvolle houding ten opzichte van andere culturen en godsdiensten. Leerkrachten, kinderen en ouders zijn er samen verantwoordelijk voor om deze visie te realiseren. Voor ons dagelijks handelen betekent dit schoolconcept dat wij: • werken aan een toenemende verantwoordelijkheid en zelfstandigheid bij onze leerlingen; • onze leerlingen leren leren; • het belangrijk vinden dat leerlingen en leerkrachten elkaar respecteren en zorg voor elkaar hebben; • het van groot belang vinden dat onze leerlingen leerprestaties leveren naar hun mogelijkheden; • onze leerlingen ondersteunen en bemoedigen bij de uitdagingen waarvoor het onderwijs hen stelt; • veel aandacht besteden aan de kernactiviteiten van ons onderwijs (lezen, schrijven, taalvaardigheden, rekenen, sociale ontwikkeling); • uitgaan van individuele verschillen tussen leerlingen en daar ons onderwijs op afstemmen; • elkaar kunnen aanspreken op de kwaliteit van ons handelen ten aanzien van onze leerlingen. Identiteit We geven onze christelijke identiteit vorm op een manier die past bij onze tijd en de omgeving waarin we werken. Met onze principes en uitgangspunten aan de ene kant, en openheid voor nieuwe en andere opvattingen aan de andere. Identiteit betekent voor ons méér dan levensbeschouwing. We zien onze identiteit ook terug in onze kernwaarden, de pedagogische opvattingen van de school en in de onderwijskwaliteit die we nastreven. De christelijke waarden vormen het uitgangspunt voor ons handelen en de belangrijke rituelen. Zoals alle SCOH-scholen streeft ook onze school ernaar een christelijke dialoogschool te worden. Een christelijke dialoogschool betekent dat we streven naar het expliciet uitdragen van onze christelijke identiteit en tegelijkertijd naar openheid en verbondenheid met andere levensbeschouwingen. Onze identiteit moedigt ons aan om na te denken hoe we in de wereld willen staan. Rituelen zijn waardevol, maar niet het enige. De achterliggende waarden zijn minstens zo belangrijk. Ouders en school hebben allebei een rol bij het uitdragen en naleven van die waarden. Op onze scholen en peuterscholen komen kinderen van verschillende achtergronden en afkomst bij elkaar. Een rijk palet. Dat biedt kansen. Kansen om kennis te maken met andere waarden. Wij geloven dat leerlingen juist daardoor vertrouwen ontwikkelen. In zichzelf én in de ander.

Schoolgids De Gantel 2023-2024 7 De identiteitsnotitie Samen leren voor het leven is het gemeenschappelijke kader van waaruit alle SCOH-scholen werken. Op zes gebieden zijn richtlijnen en uitspraken gedaan die geldig zijn voor alle scholen binnen de stichting. Daarnaast is er voldoende ruimte voor verdere invulling van iedere school. Op onze school geven wij de christelijke identiteit vorm door gebruik te maken van de methode Trefwoord, door de dagopening, vieringen van Christelijke feestdagen in de kerk (Kerst en Pasen), kerkbezoek in de groepen 8 en het geven van een Bijbel als afscheidscadeau. Respect Wij zijn een open protestants-christelijke school. Alle kinderen zijn welkom. Wij verwachten dat de ouders en hun kinderen gedurende de jaren dat de kinderen op school zijn de christelijke grondslag respecteren en ondersteunen. Tijdens het aanmeldingsgesprek bespreken wij de wederzijdse verwachtingen met u. Ouders dienen zich te realiseren wat de consequenties zijn van hun keuze voor onze school. Dit geldt voor de waarneembare uitingen van de christelijke identiteit, zoals godsdienstles, bidden, zingen, vieringen. Het geldt ook voor de minder waarneembare uitingen. Hierbij denken we aan de wijze waarop leerkrachten, leerlingen en ouders met elkaar omgaan. We willen duidelijk zijn over onze normen en waarden. U mag ons daar op aanspreken, net zo als wij ouders en leerlingen daar op zullen aanspreken. Verder kan de school op basis van haar schoolidentiteit bepaalde keuzes maken als het gaat om lesmethoden en boeken en de wijze waarop daarmee wordt omgegaan. Van ouders verwachten we dat zij de vermelde zaken zullen respecteren en dat hun kind(eren) aan alle activiteiten volledig zullen deelnemen. Identiteit en kernwaarden Eindprofiel van de leerling Bestuur en beleid Uiterlijk en inrichting Partners van de school Cultuur en hoogtepunten Leerkracht kwaliteiten

Schoolgids De Gantel 2023-2024 8 Het schoolteam De Gantel bestaat uit 17 groepen. Er zijn vijf groepen 1-2, en van elk volgende leerjaar twee groepen. Elke groep heeft een of twee vaste leerkrachten. De groepen zijn onderverdeeld in drie afdelingen: onderbouw (groep 1-2), middenbouw (groep 3-5) en bovenbouw (groep 6-8). Groep 1-2A Marieke Onings (ma-di) en Lisette Havekes (wo-do-vr) Groep 1-2B Noor van Bloois (ma) en Anne Moerman (di-wo-do-vr) Groep 1-2C Evelijn Warning Groep 1-2D Jolanda v.d. Konijnenburg (ma-di) en Jeannette Lorsheijd (wo-do-vr) Groep 3A Anu Patandin Groep 3B Jessica Hülters Groep 4A Brigitte Orie (ma-di) en Brigitte Rozier (wo-do-vr) Groep 4B Sandra Ruigrok (ma-di-wo) en Anneloes de Jong (do-vr) Groep 5A Tara Kramer Groep 5B Esmee Slootmans Groep 6A Melissa van der Ende Groep 6B Chantal de Vreede in zwangerschapsverlof van Linda Marck * Groep 7A Rob Alsemgeest Groep 7B Michelle Leijnse en Vivi Kuijvenhoven (ma-di-do-vr) Groep 8A Petra Demper (ma-di-do-vr) en Sasja Roumimper (wo) Groep 8B Kim van den Berg (ma-di-wo-do) en Sasja Roumimper (vr) *) Tot en met 24 november is juf Linda met zwangerschapsverlof. Overige medewerkers Administratie Cynthia Treebusch (ma-di-do-vr) Conciërge Ruud Bakker Onderwijsassistent 1-2 Vera Voskamp (di-do-vr) Onderwijsassistent 1-2 Laura van Veen (ma-di) Onderwijsondersteunend 3-4 Noor van Bloois (di-wo-vr) Onderwijsassistent 5-6 Marc de Bruin Onderwijsassistent 7-8 Moniek van Offeren (ma-di-wo) Coach Linda Marck (ma-di) IB groep 1-4 Nelly Vos (ma-di-do) IB groep 5-8 Rita van Venetië (ma-di-wo-do) Directie Mary van der Meer (ma-di-do-vr) en Dilianne Beekink Vakleerkracht gym Stephan van der Kramer (ma-di-do-vr) LINK-groep Jolanda van de Konijnenburg (do)

Schoolgids De Gantel 2023-2024 9 De lessen lichamelijke opvoeding worden gegeven door Stephan van der Kramer. Intern begeleiders zijn Rita van Venetië en Nelly Vos. Zij coördineren de extra zorg voor leerlingen. Nelly Vos is daarnaast ook remedial teacher en geeft extra les aan een beperkt aantal leerlingen uit de groepen 3 en 4. Cynthia Treebusch verzorgt de administratie. Diverse leerkrachten hebben een specialisme: rekenen, taal-spelling, technisch en begrijpend lezen, gedrag, het slimme kind en cultuur. De specialisten delen hun kennis met de overige leerkrachten. Het team wordt aangestuurd door het managementteam. Dit bestaat uit de twee ib’ers en de directie: directeur Mary van der Meer en adjunct-directeur Dilianne Beekink. Op onze school zijn regelmatig stagiaires van de pabo (de opleiding tot leerkracht basisonderwijs) aanwezig. Zij geven, onder begeleiding van de groepsleerkracht, ook les aan de kinderen. Als een leerkracht ziek is wordt deze vervangen door een gediplomeerde leerkracht van De Gantel of daarbuiten. Lukt dat niet, dan verdelen we de kinderen over andere groepen. In principe worden zij niet naar huis gestuurd. Diverse teamleden zijn opgeleid tot bedrijfshulpverlener. Bij onverhoopte calamiteiten nemen zij de leiding. Ook organiseren zij twee keer per jaar een ontruimingsoefening op school. Kwaliteit De Gantel is een school die goed onderwijs het allerbelangrijkst vindt. Daarom werken we met goede methoden, goede leerkrachten en volgen we de leerresultaten en ontwikkeling van de leerlingen nauwlettend. Goed lesmateriaal voldoet aan de vastgestelde kerndoelen, en ziet er aantrekkelijk uit. Het biedt bovendien voldoende aanbod voor kinderen die extra veel oefenstof nodig hebben, en voor kinderen die extra moeilijk werk aankunnen. Goede leerkrachten besteden veel tijd aan samenwerking en overleg, en volgen nascholing om hun kennis up to date te houden en om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen. We volgen de ont- wikkeling van onze leerlingen op de voet door middel van observaties en toetsen. De onderwijsinspectie heeft ons hiervoor het basisarrangement toegekend. Daarmee voldoen we aan de gestelde eisen.

Schoolgids De Gantel 2023-2024 10 Kwaliteitszorg en schoolplan Het stelsel kwaliteitszorg is de wijze waarop de kwaliteit van het onderwijs planmatig wordt bepaald, bewaakt, geborgd, verbeterd en verantwoord. In het kader van kwaliteitszorg werken scholen met een schoolplan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het schoolplan beschrijft het beleid dat aan de basis ligt van hoe de school werkt. Kwaliteitszorg gaat over de manier waarop de doelen in het plan worden bereikt. Meer informatie over kwaliteitszorg leest u in het schoolplan. U kunt het schoolplan vinden op onze website. Uitstroom Na groep 8 stromen onze leerlingen door naar het voortgezet onderwijs. Naar welke niveaus gingen zij de afgelopen jaren? Uitstroomgegevens 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 VWO 6 10 10 13 12 18 11 12 HAVO/VWO 13 9 13 7 13 8 15 5 HAVO 7 9 11 16 12 6 8 7 VMBO theoretische leerweg/HAVO 6 6 4 10 7 3 4 10 VMBO theoretische leerweg 12 11 4 4 6 5 5 6 VMBO kader beroepsgerichte leerweg 5 3 5 2 3 7 8 4 VMBO basis beroepsgerichte leerweg 3 1 3 0 0 0 1 1 VMBO kader met leerwegondersteuning 3 3 0 0 3 5 3 5 VMBO basis met leerwegondersteuning 0 4 2 3 1 0 1 2 Totaal aantal leerlingen 55 53 52 55 57 52 56 55

Schoolgids De Gantel 2023-2024 11

Schoolgids De Gantel 2023-2024 12 Onze leerlingen Nieuwe leerlingen Om alle kinderen in Den Haag een gelijke kans te geven op goed onderwijs, werkt de gemeente met een aanmeldprocedure. Uitgebreide informatie over het kiezen van een basisschool, het aanmelden en inschrijven van uw kind, voorrangsregels en loting vindt u op de website scholenwijzer.denhaag.nl. Zie ook de Film over de aanmeldprocedure. Ouders kunnen hun kind aanmelden op De Gantel als het 3 jaar oud is. Bent u benieuwd naar het aantal beschikbare plaatsen, het aantal aanmeldingen en het aantal toegelaten kinderen bij ons op school? Hierover leest u meer op de website www.scholenwijzer.denhaag.nl. Op deze site vindt u ook meer informatie over het toelatingsbeleid van De Gantel. Omdat wij het heel belangrijk vinden dat u de keuze voor De Gantel weloverwogen maakt, nodigen wij u eerst uit voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we welke toelatingscriteria we hanteren. Uiteraard geven we ook een rondleiding door de school en is er gelegenheid voor het stellen van vragen. Omdat broertjes en zusjes van bestaande leerlingen voorrang krijgen, betekent aanmelden niet automatisch dat uw kind is toegelaten. Alle kinderen die voor 30 september zijn aangemeld krijgen uiterlijk op 21 oktober van datzelfde jaar te horen of ze zijn toegelaten. Aanmelden Rond de 3e verjaardag van uw kind, ontvangt u per post het aanmeldformulier voor de basisschool. U kunt het aanmeldformulier ook zelf downloaden op scholenwijzer.denhaag.nl en digitaal invullen. Met het aanmeldformulier kunt u uw kind aanmelden op onze school in één van de vier aanmeldperioden, nadat uw kind 3 jaar is geworden. Eerder aanmelden dan drie jaar is niet mogelijk; we nemen het aanmeldformulier dan niet in behandeling. Woont u niet in Den Haag, maar kiest u voor onze school? Het aanmeldformulier kunt u downloaden op scholenwijzer.denhaag.nl. Meer aanmeldingen dan plaatsen Op onze school krijgen wij meestal meer aanmeldingen dan er plaats is in groep 1. Wij werken daarom met een leerlingplafond, dat wil zeggen een maximum aantal plaatsen. Wij hebben voor het schooljaar 2023-2024 plaats voor maximaal 57 leerlingen in groep 1. Het maximum aantal plaatsen is evenwichtig verdeeld over de 4 aanmeldperioden per jaar, aansluitend op de kwartalen. Door te werken met aanmeldperioden maken alle 3-jarigen (eerder of later geboren in het jaar), kans op een plaats op onze school. Aanmeldperioden De data van de vier aanmeldperioden zijn voor alle scholen met een leerlingplafond (maximum aantal plaatsen) in Den Haag hetzelfde. Deze vindt u op scholenwijzer.denhaag.nl. U mag uw kind slechts in één periode aanmelden op een school met een leerlingplafond.

Schoolgids De Gantel 2023-2024 13 Voorkeurslijst van scholen Omdat we meestal meer aanmeldingen hebben dan plaatsen, bent u niet zeker van een plaats op onze school. Het is daarom belangrijk dat u op het aanmeldformulier meer scholen invult op de voorkeurslijst. Voorrangsregels Onze school hanteert de volgende voorrangsregels: • u werkt zelf op onze school • een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u woont) zit al op onze school • uw kind woont in het gebied dat de school heeft aangewezen als voorrangsgebied, namelijk Wateringse Veld (2548), Wateringen en Rijswijk Loting Aanmelden betekent niet altijd dat uw zoon of dochter ook echt bij onze school terecht kan. Er wordt gekeken naar de voorrangsregels. Indien er te veel aanmeldingen zijn, dan wordt er een loting gedaan door de gemeente Den Haag. Bericht van plaatsing Binnen 4 weken na aanmelding ontvangt u bericht van ons, of een andere school van uw voorkeurslijst, die uw kind een plaats kan aanbieden. Als het niet lukt om een plaats aan te bieden op basis van de voorkeurslijst van scholen die u heeft ingevuld op het aanmeldformulier, ontvangt u informatie van de gemeente over nog beschikbare plaatsen op scholen. Als uw kind specifieke ondersteuning nodig heeft, dan kan het nodig zijn dat we (6+)4 weken extra de tijd nemen om te onderzoeken of we voldoende extra ondersteuning kunnen bieden. Soms kunnen wij de benodigde ondersteuning niet geven. Wij helpen u dan met het vinden van een school die dit wel kan. Inschrijven Nadat u bericht over een plaats voor uw kind heeft ontvangen, kunt u het inschrijfformulier bij ons inleveren, dan weet u dat uw kind het volgend schooljaar een plekje heeft. Kinderen die van een andere basisschool willen overstappen naar De Gantel kunnen eveneens worden aangemeld bij directeur Mary van der Meer - van der Veer. Na een gesprek met de ouders besluit de school of het kind geplaatst kan worden. De meeste leerlingen komen voor het eerst bij ons op school in groep 1. Zes weken voordat ze 4 jaar worden, neemt de groepsleerkracht contact op met de ouders. Samen maken ze een aantal afspraken om te komen wennen. Kinderen die vlak na de zomervakantie 4 jaar worden, komen meestal niet wennen maar beginnen meteen. Voor oudere kinderen, die eerst op een andere basisschool zaten, is de start op onze school minstens zo spannend. Zij hebben soms een verhuizing achter de rug. Vaak hebben wij contact met de vorige school en we geven deze leerlingen de eerste tijd extra begeleiding. Leerlingvolgsysteem en leerlingdossier Kinderen zijn op school om te leren. In groep 1 begint dat spelenderwijs. Elk jaar dat het kind op school zit verwerft het meer kennis. Als school houden wij nauwkeurig bij welke doelen de kinderen beheersen, en met welke

Schoolgids De Gantel 2023-2024 14 doelen ze wat meer moeite hebben. Hiervoor gebruiken wij gecertificeerde methodes. Ook nemen we gedurende de hele schoolloopbaan van de leerlingen diverse Cito-toetsen af. Met behulp van deze toetsen kunnen we meten wat de ontwikkelingen en vorderingen zijn op een bepaald gebied, bijvoorbeeld rekenen of spelling. Alle informatie wordt bewaard in het leerlingvolgsysteem. Het leerlingdossier is een dossier dat de school moet bijhouden over uw kind. Daarin staan onder andere de toets- en rapportgegevens. Maar ook de uitslagen van speciale onderzoeken, een verslag van vergaderingen over uw kind of van gesprekken met u. Als de school speciale afspraken met u maakt of plannen heeft voor extra hulp, dan staat dit in het dossier. Ook zit er soms informatie in over de sociale en emotionele ontwikkeling van uw kind, de werkhouding of de taakaanpak. Deze informatie wordt dan vaak door de leraren op papier gezet en in het dossier gestopt. In het leerlingdossier staat belangrijke, vertrouwelijke informatie. Daarom worden leerlingdossiers altijd veilig bewaard. Als ouder mag u het dossier van uw kind altijd inzien. U kunt hiervoor een afspraak maken met de directeur van de school. U hebt het recht om onjuiste gegevens te laten corrigeren of eventueel te laten verwijderen. Het schoolbestuur beslist hierover. U mag ook een kopie opvragen van het dossier. Als de school het dossier van uw kind aan anderen wil laten zien, mag dit alleen als u hiervoor vooraf toestemming geeft. In enkele gevallen is de school verplicht om gegevens uit het dossier aan anderen te geven, bijvoorbeeld als uw kind naar een andere school gaat. Hiervoor bestaat een wettelijke plicht. Ook de Inspectie van het Onderwijs mag het leerlingdossier opvragen zonder uw toestemming. Scholen voor basisonderwijs zijn verplicht een leerlingdossier bij te houden. De school moet het dossier bewaren tot uw kind minstens twee jaar van school is. Sommige gegevens (bijvoorbeeld over verzuimgedrag) moet de school vijf jaar bewaren.

Schoolgids De Gantel 2023-2024 15 Plusonderwijs Voor sommige kinderen is de standaard lesstof niet uitdagend genoeg. Als wij constateren dat een leerling voortdurend voorloopt en meer aankan, dan kunnen we het lesaanbod aanpassen. Allereerst maken we de lesstof compacter: het kind mag onnodige herhalings- en oefenstof uit de methode overslaan. De tijd die hierdoor vrijkomt wordt besteed aan verrijkingsmateriaal. Per leerjaar is hier een materialenmap voor. Een kind dat op meerdere gebieden verrijking nodig heeft, werkt met een leerling-verrijkingsmap. In deze map wordt al het extra werk van het kind verzameld, gemaakt en afgetekend door de leerkracht. Voor kinderen die ondanks het aangepaste aanbod nog meer uitdaging nodig hebben, is er de Link-groep. In deze groep werken leerlingen buiten de eigen klas aan prikkelende opdrachten, waarbij ze strategisch leren werken, en zo nodig de sociale vaardigheden verbeteren. Leerlingen met specifieke behoeften Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig. Dit kan komen doordat ze leren lastig vinden, maar het kan ook een andere oorzaak hebben. Meestal merkt de leerkracht dit op, maar natuurlijk horen we ook graag van ouders wat er speelt. Soms komt er een signaal naar voren uit een van de methode-onafhankelijke toetsen die we afnemen. In zulke gevallen bespreekt de leerkracht het kind met de intern begeleider (ib’er), die alle zaken rond leerlingenzorg coördineert en leerkrachten adviseert en ondersteunt. Indien nodig krijgt het kind tijdelijk extra ondersteuning buiten de klas, in een klein groepje of individueel, door een remedial teacher (rt’er). Er wordt dan een handelingsplan opgesteld voor het kind, waarin komt te staan waar de behoefte en extra hulp uit bestaat, en wat het doel is. Als ouder wordt u hier altijd bij betrokken. Passend onderwijs De Gantel maakt deel uit van het samenwerkingsverband SPPOH (Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden). Samen met alle basisscholen en scholen voor speciaal (basis) onderwijs in de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg zorgen we ervoor dat er voor elk kind een passende onderwijsplek beschikbaar is. Op de website van het samenwerkingsverband (www.sppoh.nl) staat aangegeven welke scholen zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband. Het is ons streven om kinderen zo goed mogelijk onderwijs te geven op onze school. We denken daarbij vanuit de mogelijkheden van onze leerlingen en helpen hen zo goed mogelijk die mogelijkheden te benutten. Die hulp bij het leren noemen we ‘ondersteuning’. Soms signaleren de leerkracht en/of de ouders dat de ontwikkeling van een kind niet helemaal naar verwachting verloopt. In zo’n situatie willen we graag met de ouders overleggen. De leerkracht kan daarbij de hulp inroepen van de intern begeleiders van onze school. Dat zijn Rita van Venetië en Nelly Vos. Onze school heeft een ondersteuningsprofiel opgesteld. In dit schoolondersteuningsprofiel staat beschreven wat onze school op het gebied van ondersteuning kan bieden. Alle scholen binnen het samenwerkingsverband SPPOH hebben via hun besturen afspraken gemaakt over het niveau van de basisondersteuning in de scholen. Elke school binnen SPPOH biedt deze basisondersteuning. Dat houdt in dat elke school haar basiskwaliteit op orde heeft, het dagelijks handelen altijd op de leerling afstemt (handelingsgericht werken), een interne onder- steuningsstructuur heeft en een stevig aantal preventieve en licht curatieve interventies kan uitvoeren.

Schoolgids De Gantel 2023-2024 16 Voor sommige leerlingen is meer nodig dan basisondersteuning. Dat noemen we extra ondersteuning. Met de andere scholen binnen het samenwerkingsverband SPPOH zorgen we ervoor dat voor ieder kind de juiste extra ondersteuning beschikbaar is. Dat kan door ambulante begeleiding bij ons op school (een arrangement) of (tijdelijke) plaatsing op een andere school. Aan de inzet van extra ondersteuning gaat altijd uitgebreid overleg vooraf met de ouders en de benodigde deskundigen. We zoeken daarbij ook zoveel mogelijk de samenwerking met het Centrum voor Jeugd & Gezin (CJG) in ons werkgebied. Belangrijk om te weten is dat onze school gaat voor goed onderwijs. Wij streven er naar om altijd in overleg met de ouders van onze leerlingen tot goed ondrwijs en (indien nodig) een optimale ondersteuning van onze leerlingen te komen. Wanneer het, ondanks alle inspanningen, toch niet lukt om tot een gezamenlijk plan voor de leerling te komen, kunt u ons altijd vragen contact op te nemen met het samenwerkingsverband SPPOH. Samen met de adviseur van SPPOH kan dan besproken worden hoe toch een bij de leerling passend plan kan worden gemaakt. Als we voor een leerling een individueel arrangement of een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal (basis)onderwijs willen aanvragen, moet dat altijd worden goed gekeurd door SPPOH. Hiervoor zijn diverse regels en procedures van toepassing. Een aanvraag voor extra ondersteuning via SPPOH kan alleen met goed- keuring van de ouders. Wij zullen dan ook altijd met u overleggen voor we een aanvraag doen. Onze intern begeleiders kunnen u meer vertellen over aanvraagprocedures. Het adres van SPPOH is: Regulusweg 11 2516 AC Den Haag T 070-3156349 E info@sppoh.nl Voor meer en uitgebreide informatie over passend onderwijs verwijzen wij u naar de volgende websites: • www.sppoh.nl • www.passendonderwijs.nl Het centrale informatiepunt over passend onderwijs van het ministerie van Onderwijs. • www.steunpuntpassendonderwijs.nl Website over passend onderwijs, speciaal voor ouders. Gezondheid en welzijn Logopedie Het is belangrijk om problemen in de spraak- en taalontwikkeling op jonge leeftijd te signaleren. Als de leerkracht van groep 1-2 hier twijfels over heeft, kan de intern begeleider in overleg met de ouders een logopedist inschakelen. Jeugdgezondheidszorg Kinderen worden op 5- en 10-jarige leeftijd onderzocht door de afdeling jeugdgezondheidszorg van de GGD. Bij kinderen van 5,5 jaar worden het gehoor- en gezichtsvermogen getest en het gewicht, de lengte en de motoriek worden onderzocht. Bij 10-jarigen is één van de ouders/verzorgers bij het onderzoek aanwezig. Verder krijgen kinderen als ze 9 jaar oud zijn een uitnodiging voor vaccinatie tegen bof, mazelen en rode hond (BMR) en tegen difterie, kinkhoest en polio (DTP).

Schoolgids De Gantel 2023-2024 17 Schoolmaatschappelijk werk In bepaalde situaties kunnen kinderen of hun ouders gebaat zijn bij maatschappelijk werk. Om de week is onze schoolmaatschappelijk werker op De Gantel aanwezig om het welzijn van kinderen te helpen verbeteren. Het kan gaan om kinderen die sociaal-emotionele problemen hebben zoals heel druk of juist teruggetrokken gedrag, kinderen die worden gepest, problemen rondom echtscheiding, woon- of financiële problemen of ver- slavingsproblemen. Ouders kunnen contact opnemen via de leerkracht of de intern begeleider. Samenwerkende hulpverleners We willen graag dat alle kinderen en jongeren zo zorgeloos mogelijk opgroeien. Dat lukt niet altijd en soms heeft een kind hulp nodig van verschillende instanties. Het is belangrijk dat die instanties weten dat zij met hetzelfde kind bezig zijn. Om te voorkomen dat zij langs elkaar heen werken, is er de Verwijsindex Haaglanden. Dit digitale hulpmiddel zorgt ervoor dat begeleiders met elkaar kunnen samenwerken. Voor het uitwisselen van informatie is altijd toestemming nodig van de ouders. De Gantel is één van de 200 instanties die zijn aangesloten bij de Verwijsindex. Jeugdtandzorg Ouders kunnen hun kinderen, als zij dat willen, aanmelden bij Jeugdtandzorg West. Deze tandarts controleert elk half jaar het gebit van het kind en beschikt ook over een centrum voor orthodontie. Desgewenst kunnen kinderen onder schooltijd met een busje worden opgehaald van school. Ouders mogen er bij zijn, maar dat hoeft niet. Een inschrijfformulier kunt u op school ophalen. De controle vindt plaats onder schooltijd in een op school beschikbare ruimte. Jeugdtandzorgcentrum Escamp Sir Winston Churchilllaan 490 2285 ST Rijswijk T 070-3051200 E informatie@jeugdtandzorgwest.nl W www.jeugdtandzorgwest.nl

Schoolgids De Gantel 2023-2024 18 Gedragsregels Vanuit onze christelijke basis vinden wij het heel belangrijk te hechten aan waarden als respect, hulpvaardigheid en een open communicatie. We willen duidelijke omgangsregels op school- en klassenniveau die door iedereen binnen de school worden nageleefd. Als team hebben we daarbij een voorbeeldfunctie en een rol in het op een positieve wijze aanspreken van leerlingen en ouders. Ons pedagogisch klimaat wordt gekenmerkt door voorbeeldgedrag, positiviteit, veiligheid, respect voor elkaar en elkaars spullen, een pestprotocol waar we veel aandacht aan besteden, meer verantwoording voor leerlingen en blijvende aandacht voor communicatie. Preventieve aanpak van het gedrag: een goede grondhouding bij eenieder heeft een preventieve werking. Immers, met de juiste houding kunnen veel problemen voorkomen worden. De volgende vier uitgangspunten bepalen onze grondhouding, ook hier vanuit de gedachte: ‘Jouw gedrag doet ertoe!’ • Kies elke dag je houding • Spelen is noodzakelijk (plezier in je werk) • Maak de ander blij • Zorg dat je er echt bij bent

Schoolgids De Gantel 2023-2024 19 De uitwerking van het bovenstaande leidt tot een gedragsprotocol voor team, ouders en leerlingen met daarin opgenomen de schoolregels. Dit gedragsprotocol ligt bij de directie ter inzage. De uitwerking hiervan is als volgt: • Wij spreken een ander aan op het gedrag, niet op de persoon. • Wij hebben respect voor elkaar en elkaars spullen. • Wij zijn hulpvaardig. • Wij hebben een positieve grondhouding. • Wij communiceren open met elkaar. • Wij hebben duidelijke regels op school. • Onze regels worden nageleefd. • De teamleden hebben een voorbeeldfunctie in het tonen van gewenst gedrag. • De teamleden spreken elkaar, leerlingen en ouders aan op ongewenst gedrag. • Bij ons op school wordt pesten niet getolereerd. • Bij ons op school voelen leerlingen, teamleden en ouders zich veilig. Gelekaartregeling de Gantel Deze methode van afkoeling en tijdelijke uitsluiting van de groep wordt toegepast bij sterk en blijvend storend gedrag, wanneer de veiligheid van medeleerlingen of leerkrachten in het geding is. Dit betreft zowel fysieke veiligheid (schoppen, slaan, met scharen dreigen o.i.d.) als mentale veiligheid (pesten, discrimineren). Storend gedrag dat niet direct de veiligheid in gevaar brengt kan na één waarschuwing leiden tot een tijdstraf van 5, 10 of 15 minuten (afhankelijk van gedrag en leeftijd). Mocht het gedrag zich direct herhalen, kan worden overgegaan tot een gele kaart. Na drie gele kaarten volgt een officiële waarschuwing en wordt het kind voor één dag buiten de klas geplaatst. Bij herhaling hiervan volgt schorsing en uiteindelijk verwijdering van school. Het doel is drieledig: 1. De kinderen inzicht geven in hun eigen gedrag; waarom deed ik dit? • aandacht vragen (bijv. de clown uithangen / stoer doen) • macht vragen (brutaal, discussie, ongehoorzaam) • wraak nemen (vernielen, pijn doen, beschuldigen) • onmachtgevoelens (snel opgeven, niet mee willen doen) 2. Het gedrag te corrigeren. 3. Een signaal naar overige leerlingen te geven dat dit gedrag niet geaccepteerd wordt. De leerlingen worden vanaf groep 5 gestimuleerd tot zelfreflectie door een aantal vragen op een gele kaart te beantwoorden. Voor kinderen in groep 1 t/m 4 worden deze vragen mondeling afgehandeld. De gele kaart ligt bij de directie en administratie, en wordt door het kind daar opgehaald en ingevuld. Bij afwezigheid van directie en administratie haalt de leerkracht de gele kaart op en brengt de leerkracht het kind naar een andere leerkracht. Op de gele kaart staan de volgende opdrachten/vragen: 1. Denk na en schrijf op waarom je de klas moest verlaten / je de gele kaart gekregen hebt 2. Wat heb ik gedaan? 3. Waarom deed ik wat ik deed? 4. Welke regel heb ik overtreden? 5. Wat kan ik doen om mijn probleem op te lossen?

Schoolgids De Gantel 2023-2024 20 Als de gele kaart naar tevredenheid is ingevuld, kan de leerling het tweede deel van de gele kaart invullen: een formeel verzoek om weer toegelaten te worden tot de klas. De gelekaart wordt gescand en toegevoegd aan de gele kaart-melding in het administratiesysteem van de school. Als de gele kaart niet serieus wordt ingevuld, wordt de leerling niet toegelaten tot de klas. School tegen pesten Pesten is onacceptabel gedrag. Wij treden hier als school zoveel mogelijk tegenop. Wanneer we merken dat een leerling zich hieraan schuldig maakt, zullen we dit aan de ouders melden. Na herhaling volgt een gesprek met de ouders om een oplossing te zoeken. Met nadruk vragen wij u aan de school te melden, wanneer uw kind slachtoffer is van agressief of pestgedrag. Alleen door samenwerking is aan dit probleem iets te doen. Wanneer aan pestgedrag ook met behulp van ouders geen einde kan worden gemaakt, of wanneer ouders van kinderen met pest- of ander agressief gedrag niet willen meewerken aan een oplossing voor deze problematiek, kan dit een reden zijn tot verwijdering van school. Om in alle groepen op een eenduidige manier met deze problematiek om te gaan hanteren we onderstaand pestprotocol. Ons pestprotocol Signalen die erop kunnen wijzen dat een kind gepest wordt: Als een kind… • niet meer naar school wil. • niets meer over school vertelt. • nooit andere kinderen mee naar huis neemt. • op school slechtere resultaten haalt dan vroeger. • vaak dingen kwijt is of met kapotte spullen thuis komt. • vaak hoofdpijn of buikpijn heeft. • blauwe plekken heeft op ongewone plaatsen. • niet wil gaan slapen, veel wakker wordt of nachtmerries heeft. • haar of zijn verjaardag niet wil vieren. • niet wil buiten spelen. • niet alleen een boodschap durft te doen. • niet meer naar de club of speeltuin wil gaan. • bepaalde kleren absoluut niet meer aan wil. • thuis prikkelbaar, boos of verdrietig is. Wanneer u dit signaleert, neem dan contact op met de leerkracht van uw kind. Het is niet zeker dat uw kind gepest wordt, maar het is wel belangrijk om over de signalen met de leerkracht van uw kind te praten. Als uw kind slachtoffer is, wat kunt u dan doen? • Laat uw kind voortdurend weten dat u van hem/haar houdt. • Geef aan dat het kind het beste niet kan reageren. • Leer het kind voor zichzelf op te komen. • Bedenk samen met uw kind antwoorden of pakkende opmerkingen. • Bespreek welke situaties het kind het beste kan vermijden. • Maak complimenten elke keer als uw kind iets goed doet.

Schoolgids De Gantel 2023-2024 21 • Geef het kind verantwoordelijkheden. • Stimuleer het ontwikkelen van sociale vaardigheden. • Schakel de school in. • Schakel indien nodig hulp van externen in. Als uw kind pest, wat kunt u dan doen? • Praat met uw kind. • Maak duidelijk dat u het gedrag niet accepteert. • Achterhaal oorzaken. • Probeer het kind te laten beseffen wat hij/zij aanricht. • Besteed aandacht aan uw kind. • Leer ander gedrag aan. • Geef het goede voorbeeld. • Schakel de school in. • Schakel indien nodig hulp van externen in. Stappenplan voor de leerkrachten / school: 1. Wij nemen het probleem serieus. 2. Er wordt een gesprek gevoerd met het slachtoffer. 3. Er wordt een gesprek gevoerd met de pester. 4. Er wordt een gesprek gevoerd met omstanders. 5. Er worden gepaste maatregelen genomen. 6. Er vinden gesprekken met de ouders plaats over de voortgang. 7. De kwestie wordt, indien nodig, in het team besproken. 8. Er wordt verslag gemaakt van de incidenten, de gesprekken en de genomen maatregelen. Veiligheid Agressie en geweld: twee zaken die niets met onderwijs te maken hebben, en die we in en om school dan ook niet tolereren. Kinderen moeten zich veilig voelen op school. Daarom hebben wij een aantal omgangsregels op- gesteld, die we aan het begin van elk schooljaar met de leerlingen bespreken. In geval van agressie of geweld van leerlingen of ouders tegen leerlingen, personeelsleden of materiële zaken in de school hanteren wij daarom duidelijke regels: 1. Er wordt aangifte gedaan bij de politie. 2. Er wordt onderzocht of de leerling van school verwijderd moet worden of de ouder de toegang tot de school ontzegd moet worden. 3. Materiële schade zal worden verhaald. Online veiligheid en privacy Sociale media spelen een belangrijke rol in het leven van leerlingen. Het gebruik van sociale media is onderdeel van het gedrag van leerlingen binnen de school. Sociale media kunnen helpen om het onderwijs te verbeteren en de lessen leuker te maken, om contact te houden met vrienden en te experimenteren en grenzen te verleggen. Maar sociale media brengen ook risico’s met zich mee, zoals pesten en het ongewild delen van foto’s of andere

Schoolgids De Gantel 2023-2024 22 gegevens. Met het reglement internet en sociale media dat wij hanteren kan het gesprek op school, in de klas maar ook thuis gevoerd worden over wat er gewoon is op sociale media (en wat niet). U kunt dit reglement vinden op onze website. De afspraken zijn van toepassing op alle leerlingen voor het gebruik van mobiele telefoons en sociale media op school en in de klas, maar ook in het mediagebruik buiten de school. Tot de sociale media behoren programma’s waarmee online informatie kan worden opgezocht, gedeeld en gepresenteerd. Denk bijvoorbeeld aan Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Snapchat maar ook alle (nieuwe) hiermee vergelijkbare programma’s en apps. Wij gaan zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. De reglementen zijn terug te vinden in het SCOH- privacyreglement voor ouders en leerlingen. Hierin staat beschreven hoe wij als school omgaan met de leerlinggevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Dit reglement is met instemming van de (G)MR vastgesteld. U kunt de nieuwe versie inzien via Privacy | Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (scoh.nl). In het kader van de AVG heeft SCOH ook een overkoepelende Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Deze functionaris vertegenwoordigt de Autoriteit Persoonsgegevens binnen de organisatie en is het aanspreekpunt voor medewerkers en vraagbaak voor ouders en leerlingen van onze scholen en peuterscholen. Het reglement Functionaris Gegevensbescherming kunt u lezen op Privacy | Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (scoh.nl). De Functionaris Gegevensbescherming is dhr. Tonny Plas en is te bereiken onder fg@privacyopschool.nl. SCOH hanteert ook een protocol Datalekken. In dat protocol is geregeld hoe de organisatie omgaat met datalekken binnen de organisatie. U kunt dit protocol vinden op Privacy | Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (scoh.nl). De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het privacyreglement kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school). Daarnaast registreren pedagogisch medewerkers, leraren en ondersteunend personeel van SCOH-gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD). Van leuke activiteiten of bijzondere gebeurtenissen maken we graag foto’s of korte video’s. Beeldmateriaal wordt gebruikt op de website, in de schoolgids, op social media of in een folder. Jaarlijks vragen we ouders toestemming voor het gebruik van foto’s van hun kinderen. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. Dit doen we door middel van een toestemmingsformulier. Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de schooldirecteur. Leerplicht en verzuim Kinderen zijn vanaf vijf jaar leerplichtig. Wegblijven van school mag niet zomaar. We maken bij het verzuim onderscheid in geoorloofd verzuim en ongeoorloofd verzuim. Onder geoorloofd verzuim verstaan we het bezoek aan een dokter, tandarts enz. Onder ongeoorloofd verzuim verstaan we dat een leerling zonder kennisgeving afwezig is. Ook te laat komen wordt als ongeoorloofd verzuim gezien. U moet de school vooraf in kennis stellen van eventueel verzuim, dit kan telefonisch bij de conciërge tussen 8.00 uur en 8.20 uur of schriftelijk bij de leerkracht. Indien we van een leerling

Schoolgids De Gantel 2023-2024 23 geen melding van afwezigheid hebben ontvangen, zullen we met u contact opnemen. Indien we geen contact kunnen krijgen, zullen we dit verzuim als ongeoorloofd vermelden. Wordt er verlof opgenomen zonder verzoek aan en toestemming van de schoolleiding of de leerplichtambtenaar, dan is sprake van ongeoorloofd schoolverzuim. In eerste instantie zal de school hierover met u praten. Mocht het ongeoorloofd verzuim niet veranderen of zich weer herhalen, dan dient de school dit verzuim te melden aan de afdeling Leerplicht van de gemeente Den Haag. De leerplichtambtenaar verplicht de scholen de namen van die leerlingen te vermelden die zogenaamd ‘luxe verzuim’ nemen. Dit betreft leerlingen die te vroeg op vakantie gaan of te laat terugkomen. In alle gevallen dat uw kind ongeoorloofd afwezig is, is de leerplichtambtenaar gerechtigd een proces-verbaal op te maken en u een boete te geven. Afmelden kinderen Mocht uw kind onverhoopt niet naar school toe kunnen, dan dient u dit tijdig te melden. Dat betekent dat u tussen 08.00 uur en 08.20 uur de afwezigheid van uw kind moet melden. Dit kunt u doen via de app Social Schools. Te laat komen (3-6-9-12 regeling) We willen u dringend verzoeken uw kind op tijd naar school te brengen. Te laat komen is ongeoorloofd verzuim. Wanneer uw kind 's ochtends of 's middags te laat in school is (na 08.30 uur en na 13.00 uur), moet het bij de conciërge een rode kaart halen. Deze kaart wordt bij de leerkracht ingeleverd. Wanneer uw kind drie keer te laat is gekomen, wordt u hier schriftelijk van op de hoogte gebracht door de directie (of i.o. door de conciërge). Na zes keer wordt u door de directie uitgenodigd voor een gesprek op school en na negen keer moet de school het aantal keren te laat komen melden bij de leerplicht (DUO). In het geval uw kind twaalf keer te laat is gekomen, gaat leerplicht u uitnodigen voor een gesprek. De regeling geldt voor alle leerlingen en voor het hele schooljaar. Daarbij heeft een leerling die twaalf keer per maand te laat komt een andere urgentie dan een leerling die twaalf keer in een heel schooljaar te laat komt.

Schoolgids De Gantel 2023-2024 24 Verlof Extra verlof om bijvoorbeeld buiten het drukke seizoen op vakantie te gaan of om langer bij familie in het buitenland te kunnen blijven, is niet mogelijk. Er zijn situaties waarin leerlingen wél verlof mogen opnemen, maximaal tien dagen per schooljaar. Ouders kunnen hiervoor alleen bij de schooldirecteur schriftelijk een aanvraag indienen. Uiteraard moet de ouder het belang van dit verlof kunnen aantonen. Er zijn wettelijke richtlijnen voor het toekennen van dit verlof. Een aanvraag voor verlof voor een langere periode dan tien schooldagen moet rechtstreeks bij de afdeling Leerplicht ingediend worden. Hieronder staat voor welke situaties u verlof kunt aanvragen. 1. Verlofaanvraag vanwege gewichtige omstandigheden 2. Bijzondere feestdagen 3. Vakantieverlof vanwege het beroep van de ouders 4. Sabbatical verlof De landelijke regels voor het toekennen van dit verlof staan in de leerplichtwet. Alle schooldirecteuren interpreteren deze regels op dezelfde wijze. De verlofaanvraag moet vooraf bij de schooldirecteur worden ingeleverd door middel van het formulier ‘Verzoek vrijstelling schoolbezoek’. Dit formulier kunt u aanvragen op school of bij de afdeling Leerplicht (T 070-3535454). Voor meer informatie: zie Den Haag - Verlof van school aanvragen . Zowel de schooldirecteur als de leerplichtambtenaar behandelt en bestudeert de aanvraag zorgvuldig. Toelaten en verwijderen Onze school staat open voor alle leerlingen (en hun ouders/verzorgers) die de uitgangspunten van onze school kunnen onderschrijven of op zijn minst respecteren en waarvan is vastgesteld dat de leerling met succes het onderwijs kan volgen. Tevens dient vastgesteld te worden of er door toelating naar verwachting geen ernstige verstoringen op het gebied van veiligheid of orde plaats zullen vinden. Daarom zal onze school steeds voorafgaande aan toelating onderzoeken of er onderwijskundig, organisatorisch of wat betreft gebouw en ruimte, voldoende mogelijkheden en waarborgen bestaan om het kind, zowel op persoonlijk als op cognitief gebied, met succes het in het schoolplan beschreven onderwijs te kunnen bieden. Daarnaast zal bij derden worden nagegaan of er ernstige verstoringen op het gebied van veiligheid of orde en/of onderwijskundige problemen zijn te verwachten. Argumenten die leiden tot het niet toelaten van de leerling zullen mondeling dan wel schriftelijk en met redenen omkleed aan de aanmeldende ouders/verzorgers worden bekendgemaakt. In het geval we uw kind niet kunnen toelaten, hebben we de opdracht om samen met u een andere school te vinden waar uw kind wel toelaatbaar is. Criteria die bij de toelating een rol kunnen spelen zijn de volgende: • Groepsgrootte. • Deskundigheid personeel. • Ouders geven geen toestemming om informatie te mogen inwinnen. • De school van herkomst geeft aan dat er rapporten aanwezig zijn over de leerling die ze niet mogen • overdragen. • De school kan de gevraagde zorg niet bieden. • Beschikbaarheid personeel (bijvoorbeeld een tekort of een hoog ziekteverzuim). • Samenstelling van de groep (er zit al een aantal leerlingen met speciale hulpvragen). • Er dreigt een ernstige verstoring van orde en rust. • Gevergde aanpassing in de organisatie, de begeleiding en het onderwijs van de school zijn in redelijkheid niet te vragen, omdat er te weinig middelen beschikbaar zijn.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=