Buitenhout College

Buitenhout College mavo BEROEPSGERICHTE MAVO vmbo-kader vmbo-basis We do more

Voorwoord ........................................ 5 1 Missie van de school ........................ 6 People, Planet Profit ............................................ 7 2 Het onderwijs ................................... 9 De onderbouw ........................................................ 9 De bovenbouw ....................................................... 9 De mavo/gemengde leerweg............................ 9 De kaderberoepsgerichte leerweg en de basisberoepsgerichte leerweg ............. 10 Talentontwikkeling .............................................. 11 3 leerlingondersteuning ............... 12 Passend Onderwijs .............................................. 12 Grenzen aan de zorg ........................................... 12 4 Activiteiten en faciliteiten .......... 14 Leerlingenparticipatie ........................................ 14 Stewards ................................................................ 14 Mediatheek ........................................................... 14 Gezonde school ....................................................15 Colofon Tekst: Buitenhout College, Directie: Cora Coster en Edwin Siemons Aan de inhoud van deze gids kunnen geen rechten ontleend worden. Niets van deze uitgave mag gedupliceerd worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de afdeling communicatie.

5 Contact met ouders ...................... 16 Kennismakingsavonden .................................... 16 Mentoravonden................................................... 16 Thema-avonden .................................................. 16 Tien-minuten spreekavond .............................. 16 De schoolgids ....................................................... 16 Ouderportaal ........................................................ 16 De ouderraad ........................................................ 16 De medezeggenschapsraad (MR) ................... 16 6 Resultaten van de leerlingen ...... 19 7 Diverse wetenswaardigheden...... 20 Lestijden ................................................................ 20 Vakanties 2022-2023........................................ 20 Regels voor absenties en te laat komen ....... 21 Wat wordt er van u verwacht? .......................... 21 Het vooraf doorgeven van afwezigheid ........ 21 Wanneer uw kind afwezig is zonder melding vooraf ..................................................... 21 Ziek worden tijdens de lesuren ....................... 21 Eerder naar huis ................................................... 21 Bijzonder verlof .................................................... 21 Het voorkomen van lesuitval .......................... 24 Verzekering .......................................................... 24 Aansprakelijkheid ............................................... 24 Afhandeling van klachten ................................ 24 Leerlingenstatuut ............................................... 24 Incidentenregistratie ..........................................25 Schoolveiligheidsplan ........................................25 Beeldmateriaal .....................................................25 Sponsorbeleid ......................................................25 8 Aanmelden ...................................... 27 Aanmelding ...........................................................27 Toelatingsbeleid ..................................................27 9 Schoolkostenfonds en schoolboeken ............................ 28 Schoolboeken ......................................................28 Het schoolkostenfonds/ de ouderbijdrage .................................................29 Overige kosten .....................................................29 10 Schoolgegevens ............................. 31 Bestuur en Raad van Toezicht ...........................31 Directie ....................................................................31 Teamleiders vmbo Buitenhout College .........31 Contactgegevens Buitenhout College ...........31 Informatieavonden en Open Dagen ...............31 3

4

Voorwoord Voor u ligt de schoolgids 2022-2023 van het Buitenhout College. De schoolgids geeft praktische en inhoudelijke informatie over het lopende schooljaar. De informatie is bedoeld voor de ouders/verzorgers van leerlingen die nu op het Buitenhout College zitten. Voor ons is elke leerling belangrijk. De leerling komt uiter- aard naar school om zo goed mogelijk te presteren en met een diploma de school te verlaten. Maar we vinden het daarnaast belangrijk dat uw kind zijn* eigen talent kan ontwikkelen en gestimuleerd wordt tot een ondernemende houding. Een ondernemende, nieuwsgierige houding helpt leerlingen in het dagelijks leven, in de maatschappij en in het beroep dat hij later uit gaat oefenen. Op het BHC staat betekenisvol leren centraal. Waar mogelijk werken de leerlingen aan levensechte opdrachten en, in de bovenbouw, in levensechte situaties of zelfs aan een eigen mini-onderneming. We begeleiden leerlingen in het proces om een goede keuze te maken in de bovenbouw en daarna om de beroepsrichting te kiezen die echt bij de leerling past. Door middel van een goede samenwerking met het mbo verloopt de doorstroom van vmbo naar mbo soepel. Ook vinden de mavo leerlingen, soms al na leerjaar 1 maar zeker met een mavo diploma op zak, de weg naar de havo. We doen er alles aan om te zorgen dat onze leerlingen zich thuis voelen op het Buitenhout College. Leerlingen worden op advies van de basisschool al direct in het eerste leerjaar in de juiste leerweg geplaatst. Daardoor krijgen zij begeleiding op maat en kunnen ze gericht aan hun toekomst werken. Omdat leerlingen, docenten en ouders elkaar goed kennen, heerst er een prettige en veilige sfeer op school. Wij hopen dat u middels deze schoolgids een goed beeld krijgt van onze school en van het onderwijs dat wij bieden. Daarnaast is veel informatie beschikbaar op onze website: www.buitenhoutcollege.nl. Ook verwijzen wij u graag naar ons ouderportal en naar de elektronische leeromgeving ‘It’s Learning’ waar ouders digitaal allerlei schoolzaken zoals bijvoorbeeld het huiswerk en de cijfers van hun kind kunnen inzien. We wensen alle leerlingen een succesvol schooljaar toe. Met vriendelijke groet, Cora Coster Directeur Beste lezer, * Daar waar in deze gids ‘hij’ wordt gebruikt, kan uiteraard ook sprake zijn van ‘zij’ en daar waar ‘ouder’ wordt gebruikt, kan uiteraard ook sprake zijn van ‘verzorger’. 5

We willen leerlingen prikkelen, hun interesse wekken zodat ze de motivatie uit zichzelf kunnen halen. Dit noemen we betekenisvol leren. Je kunt zelf een mini-onderneming oprichten en ervaren of een eigen bedrijf iets voor jou kan zijn. Hier leer je heel veel van. Het feit dat je acties direct tot resultaat leiden motiveert enorm. We passen het onderwijs aan op jouw interesses, mogelijkheden en behoeften. Waarom we dat doen? Omdat gemotiveerde leerlingen beter presteren. Dat is goed voor je toekomst en prettig voor de docenten. Profiteer ervan! Missie van de school De school wil oog hebben voor individuele mogelijkheden en ervoor zorgen dat iedere leerling tot zijn recht komt. Dit uitgangspunt stellen wij centraal in ons onderwijs. De school stelt zichzelf de opdracht om leerlingen in ruime mate kennis en sociale vaardigheden te laten opdoen. Wij stimuleren een brede persoonlijke ontwikkeling en proberen een actieve en ondernemende houding bij de leerlingen te bevorderen. Aandacht voor verschillen tussen leerlingen is hierbij van essentieel belang. Leerlingen zullen wonen en werken in een wereld die veel van hen vraagt. De wereld globaliseert en ook toekomstige beroepen zullen ondernemendheid en flexibiliteit vragen. Naar onze leerlingen formuleren wij dit als volgt: Als je bij het Buitenhout College hoort heb je interesse in mensen (people), onze planeet (planet) en kun je profiteren (profit) van de kansen die je aangeboden krijgt. We leiden je op voor vervolgonderwijs. We dagen je uit om te laten zien wat je waard bent. We kijken met jou waar jouw toekomst ligt en waar je een goede plek op de arbeidsmarkt kan vinden. Maar er is meer, we do more! Duurzaamheid is het thema dat ons met elkaar verbindt. Onderwijs is meer dan leren. Het is met elkaar een community vormen, gelukkig zijn op school en omzien naar elkaar en de wereld. Wij vertalen dat door in onze lessen, in ons beleid en in de manier waarop we met elkaar omgaan. Ieder kind heeft talent, ieder kind krijgt de kans dit talent op zijn niveau te ontwikkelen. Dat geldt natuurlijk voor het kunnen leren, maar het kan ook gaan om dansen, beeldende talenten, muziek of sport. Hoofdtstuk 1 6

Profit Profiteer ook van het onderwijs op het Buitenhout College! Ons kundige en motiverende lerarenteam staat klaar om jou te helpen aan een mooi school- diploma. Een diploma waar je verder mee komt. Waarmee je de mbo-studie kunt doen die je leuk vindt of waarmee je door kunt stromen naar de havo. Dankzij een uitgebreid naschools programma krijgen alle scholieren de mogelijkheid om ook een andere kant van zichzelf te laten zien. Ben je sportief? Volg extra gymlessen! Ben je creatief? Volg anime-lessen. Het aanbod is breed en verschilt regelmatig. Er zit vast iets tussen dat jij heel leuk vindt. Door te doen ontdek je vast waar jouw talenten liggen. Wie weet heb je meer in je mars dan je denkt! People Leren doe je om jezelf te ontwikkelen, niet alleen in de tijd dat je op school bent, maar voor je hele leven. Met elkaar gaan we in gesprek over wat het leven waardevol maakt. Samen met jou werken we aan maatschappelijke betrokkenheid. Jouw plek in de maatschappij nu en in de toekomst is belangrijk, omdat jij ertoe doet. We werken aan solidair zijn met elkaar op school. En solidair zijn met andere mensen om je heen. We besteden aandacht aan alles wat het leven voor jou en de ander de moeite waard maakt, en dat is heel veel! Op school ontmoeten wij elkaar en praten we over normen, waarden en idealen. Zodat je werkelijk kunt worden wie je bent en dat met anderen kunt delen. Planet We vinden het belangrijk dat we zorgen voor onze omgeving en de aarde waar we op wonen. Op het Buitenhout College beginnen we klein; we scheiden ons afval en proberen zo min mogelijk plastic te gebruiken. Het is best moeilijk om het milieu te sparen. We zien het als onze taak om je bewust te maken van een verantwoorde leefomgeving. 7

‘oh ja, de feesten zijn heel leuk’ Yasmine - VMBO beroepsgericht Ik dacht dat het moeilijk zou zijn om naar de middelbare school te gaan, maar ik was heel snel gewend. Ik heb vrienden van de basisschool, maar heb ook snel nieuwe vrienden gemaakt. Het Buitenhout College is een heel leuke school. Ik vind het gebouw vrolijk met al die verschillende kleuren. de leraren leggen alles rustig uit, dat vind ik fijn want zo kan ik alles goed onthouden. En oh ja de feesten op deze school zijn echt fantastisch! 8

De onderbouw De school plaatst de leerlingen bij aanmelding op basis van het advies van de basisschool in een passende dak- panstroom. We kennen daarin de volgende stromen; basis- beroepsgericht , basis/kader, kader/mavo en mavo/havo. In het tweede leerjaar worden leerlingen in een passende leerweg basis kader, of mavo geplaatst. Hierbij stelt de school zich tot doel om de leerling op minimaal het niveau van het basisschooladvies door te laten stromen naar leerjaar 3. In de onderbouw leggen we het fundament voor het vervolgonderwijs. In deze eerste fase van het voortgezet onderwijs gaat het naast algemene vorming op cognitief, cultureel en sociaal gebied óók om de eerste, voorzichtige, oriëntatie op beroepen. Wij werken op basis van de relatie tussen docent en leerling. Zonder relatie geen motivatie. Het onderwijs wordt verder gekenmerkt door het werken aan goede resultaten, waarin talenten van leerlingen tot hun recht komen en verder ontwikkeld worden. Dit betreft zowel kennis als vaardigheden, zoals zelfstandig kunnen werken, samenwerken, keuzes kunnen en mogen maken. Als vmbo-school besteden wij uiteraard veel aandacht aan de doorstroom naar het mbo, maar ook aan de doorstroom naar de havo. Wij bieden een leerwegarrangement (LWA) voor leerlingen die daarvoor in aanmerking komen. De invulling van dit arrangement is afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte van de leerling. U kunt hiervoor ons ondersteuningsprofiel raadplegen op onze website. De bovenbouw Na een voorbereidende fase van twee jaar in de onderbouw kiezen de leerlingen in de bovenbouw voor de mavo of voor ons beroepsvoorbereidende programma. Het Buitenhout College kent de volgende leerwegen: De mavo/ mavo beroepsgericht De mavo is met ongeveer 200 leerlingen een overzichtelijke afdeling binnen het Buitenhout College. Wat ons bijzonder maakt en onderscheidt is dat de leerling de keuze heeft om een extra examenvak te kiezen en daarmee een mavo diploma kan behalen met 7 vakken. Dat maakt de aansluiting met de havo makkelijker. Een deel van onze leerlingen kiest deze weg. Ook kan de leerling binnen de mavo een beroepsgericht vak kiezen, naast 6 algemeen vormende vakken. De leerling behaalt hiermee een mavo diploma met iets extra’s. Dit diploma betekent dat de leerling naast de theorievakken ook het praktijkvak ‘Dienstverlening & Producten’ met vakken zoals economie en ondernemen, het organiseren van een activiteit en multimediaal product maken volgt. Zowel binnen de mavo regulier als binnen de mavo beroepsgericht kan er een keuze worden gemaakt uit 3 profielen; Techniek, Economie en Zorg&Welzijn. Verder bieden we projecten aan en gaan de leerlingen op stage om de theorie toe te passen in de praktijk. Met een beroepsgericht diploma komen de leerlingen zeer goed beslagen ten ijs op het mbo. Met een mavo diploma van het Buitenhout College ligt de wereld voor je open. Het onderwijs Hoofdtstuk 2 9

Werk gebieden D&P op Het BHC Elke leerling kiest één werkgebied. Binnen dit gebied wordt de leerling geleerd hoe het is om uiteindelijk je eigen bedrijfje te starten. We vinden het belangrijk dat de leerling ervaart welke beroepshouding ingezet moet worden om succesvol te zijn op het vmbo, mbo en in een toekomstige werkkring. Daarnaast worden in elk werkgebied vier keuzevakken aangeboden, waardoor je een goed beeld krijgt over beroepen en MBO opleidingen in dit werkgebied. De kaderberoepsgerichte leerweg en de basis- beroepsgerichte leerweg Leerlingen die meer praktisch zijn ingesteld kunnen binnen de kaderberoepsgerichte leerweg en de basisberoeps- gerichte leerweg aan de slag binnen het bovenbouw- programma ‘Dienstverlening en Producten’. De leerlingen doen eindexamen in de vier profielvakken van Dienstverlening & Producten Dat zijn: • Organiseren van een activiteit • Presenteren, promoten, verkopen • Een product maken en verbeteren • Multimediaal product maken Binnen Dienstverlening en Producten bieden we 4 werk- gebieden aan waarbinnen de profielvakken aangeleerd gaan worden. Om te kunnen bepalen welk werkgebied het best bij iemand past stellen we vragen als: ‘wie ben ik?’, “Wat kan ik?’ en ‘wat wil ik?’. De mentoren werken samen met de leerlingen en ouders aan het portfolio dat in leerjaar 4 gemaakt wordt. Met dat portfolio en natuurlijk een diploma maken de leerlingen de keuze die bij hen past. Binnen alle leerwegen helpen de lessen LOB (loopbaan oriëntatie begeleiding)om een goede keuze te maken voor een vervolgopleiding. LOB volgen de leerlingen al vanaf leerjaar 1 en zo ontstaat er een doorlopende leerlijn. 10

Talentontwikkeling Zoals in de inleiding aangegeven vinden we de talent- ontwikkeling van leerlingen heel belangrijk. We proberen onze leerlingen aan te leren dat kansen krijgen en nemen, trots zijn op wat je doet en een ondernemende houding, je verder helpen in het leven. Ook talentontwikkeling op sociaal en cultureel gebied is een belangrijk onderdeel van het curriculum. In 2020 heeft de school de gouden caleidoscoop ontvangen, de cultuurprijs van de stichting Collage. Onze schoolband heeft in dat jaar de Buma Music Academy gewonnen. Talentontwikkeling in de onderbouw wordt, naast de ontwikkeling in de reguliere lessen gestimuleerd door: • Veel expressievakken in leerjaar 1 en 2; beeldende vorming, dans en drama; • Een jaarlijkse Cultuur en talentweek; • Projectweek ‘The Real Game” in leerjaar 1; • Projectweek ‘Cross Your Borders’ in leerjaar 2; • Sportactiviteiten en sporttoernooien. In de bovenbouw is er aandacht voor: • CKV projecten; • Expressievak in 3 mavo; • Het opzetten van een eigen mini-onderneming (basis en kader); • Sportactiviteiten en sporttoernooien; Kortom, wij vinden het als school fantastisch als leer- lingen hun talenten op allerlei gebied kunnen ontwikkelen; ondernemend, creativiteit, nieuwsgierigheid en met vakmanschap. Naast talentontwikkeling in de lessen is er een uitgebreid naschools programma met daarin extra aanbod. • CAre • Food • tech • Sports & Security 11

De school plaatst de leerlingen bij aanmelding op basis van het advies van de basisschool in passende dakpanklassen. In het tweede leerjaar worden leerlingen in een passende leerweg basis, kader of mavo geplaatst. Hierbij stelt de school zich tot doel om de leerling een diploma te laten halen op minimaal het niveau van het basisschooladvies Ons onderwijs is kleinschalig opgezet. Wij zijn ervan overtuigd dat kleinschaligheid bevorderlijk is voor een klimaat waarin kinderen tot leren komen. De belangrijkste manier waarop wij kleinschaligheid verwezenlijken is de verdeling van de school in teams. De docenten geven hun lessen zoveel mogelijk alleen aan de klassen van het eigen team. Zij verzorgen met elkaar ook de begeleiding van de leer- lingen uit het team. Daarbij heeft elke klas een mentor die het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders is. Naast vaklessen geeft de mentor afhankelijk van het leerjaar ook mentorlessen aan zijn/haar klas. Vakdocenten stemmen hun instructie zoveel mogelijk af op de individuele onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerlingen. Leerlingen met een lwa- indicatie worden adequaat begeleid. Remediale hulp maakt samen met sociaal- emotionele begeleiding en studie-en beroeps- keuzebegeleiding deel uit van de leerlingbegeleiding van de school. Onder remediale hulp worden alle maatregelen en activiteiten verstaan die getroffen en ondernomen worden voor leerlingen met ( dreigende ) leerachterstanden en/of leerproblemen, opdat de leerlingen kunnen deel- nemen aan het reguliere onderwijs. De begeleiding van dit leerproces wordt gekarakteriseerd door “planmatig handelen”. Passend Onderwijs Passend onderwijs is van start gegaan op 1 augustus 2014. Passend onderwijs is de manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, wordt georganiseerd. Het gaat om zowel lichte als zware ondersteuning, b.v. extra begeleiding op school, aangepast les- materiaal, hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school. Het doel van passend onderwijs is dat alle leerlingen, dus ook leerlingen die extra ondersteuning in de klas nodig hebben, een passende onderwijsplek krijgen. Uitgangspunt daarbij is: regulier als het kan, speciaal als het moet. Meer informatie kunt u vinden op: www.steunpuntpassendonderwijs. Grenzen aan de zorg Wij doen ons best om zoveel mogelijk onderwijs en ondersteuning op maat te bieden. Onze mogelijkheden zijn echter niet oneindig. Wij hanteren de volgende uitgangspunten om te bepalen of een leerling bij ons op school kunnen bieden wat nodig is: - De leerling heeft geen therapeutische omgeving nodig. Onder een therapeutische omgeving verstaan wij leer- lingen die behoefte hebben aan een aanpak waarbij niet het onderwijs, maar de aanpak van het gedrag of gezondheid voorop staat, zoals extreme behoefte aan structuur, specifieke pedagogische-sociale ondersteuning voor ernstige gedragsproblemen of gedragsstoornissen, sociale angststoornissen of zware psychische problemen; - De leerling levert geen gevaar op voor zichzelf of anderen in de klas en verstoort niet het welzijn en de voortgang van andere leerlingen; - Leerlingen moeten volgens ons medisch protocol ondersteund kunnen worden (als de school de ouders drie keer heeft verzocht de toestemmingsverklaring in te vullen en deze niet geretourneerd is, doet de school een zorgmelding); - De (cognitieve) mogelijkheden van de leerling moeten voldoende zijn om binnen de daarvoor geldende over- gangsnormen een diploma te halen. Het waarborgen van een veilig en prettig leerklimaat is leerlingondersteuning Hoofdtstuk 3 12

Voor meer informatie over de zorg verwijzen we naar het School Ondersteunings Profiel (SOP) op onze website www.buitenhoutcollege.nl 13

Naast de gewone lessen zijn er op het Buitenhout College veel buitenschoolse activiteiten, bijvoorbeeld: excursies en sportactiviteiten. De school doet mee aan verschillende sporttoernooien, waarbij allerlei takken van sport aan bod komen. Natuurlijk zijn er ook leerlingenfeesten en veel culturele activiteiten.Er worden schoolfeesten georganiseerd voor alle jaarlagen; kerstgala, examengala en het eindfeest. Alle feesten zijn uiteraard zonder alcohol. Leerlingen kunnen op het Buitenhout College deelnemen aan naschoolse activiteiten. Meerdere keren per week is er keuze uit verschillende programma’s. Leerlingen schrijven zich in op het programma van hun keuze. Vaak zijn leerlingen zelf betrokken bij de organisatie van activiteiten. Huiswerkklas Het Buitenhout College heeft een eigen huiswerkklas. Vier dagen per week kunnen leerlingen begeleid worden bij het maken van hun huiswerk. Lichte remediale ondersteuning maakt onderdeel uit van het programma. Leerlingenparticipatie Het Buitenhout College heeft een leerlingenraad. Gepraat wordt over het onderwijs, de begeleiding en bijvoorbeeld de te houden feesten. Leerlingen hebben zo inspraak in zaken waar ze iedere schooldag mee te maken hebben. Stewards Op het Buitenhout College zijn elk jaar zo’n 80 leerlingen uit de bovenbouw leerling-steward. De stewards ondersteunen de toezichthouders tijdens de pauze-surveillance. Ze zijn als surveillant aanwezig bij schoolfeesten en op de informatieavond en open dag. De steward krijgt een korte training in het omgaan met medeleerlingen en krijgen een certificaat bij hun diploma. Stewards leren enorm veel en leveren een belangrijke bijdrage aan de rust, sfeer en veiligheid in de school. Twee jaar steward zijn staat heel goed op hun CV. Faciliteiten Mediatheek De mediatheek is bedoeld voor alle leerlingen en medewerkers van het Buitenhout College en wordt tijdens lessen en tussenuren intensief gebruikt. Leerlingen hebben toegang tot de mediatheek met hun schoolpas. Het mediatheekteam begeleidt en ondersteunt leerlingen en docenten bij het voorbereiden en uitvoeren van opdrachten. Ook verzorgt het hoofd van de mediatheek als gecertificeerd mediacoach een lessenreeks over ‘mediawijsheid’ waarin leerlingen informatievaardigheden aanleren: bruikbaarheid en betrouwbaarheid van bronnen, veilig internet, cyberpesten, bewustzijn van media en manipulatie door de media. De school heeft hiervoor een Keurmerk ontvangen. Gezonde school We vinden het belangrijk om een bijdrage te leveren aan een gezonde leefstijl van onze leerlingen. Het thema gezonde leefstijl komt in de lessen Mens&Gezondheid en biologie aan bod. In de lessen Lichamelijke Opvoeding wordt het voldoende bewegen gestimuleerd. Daarnaast biedt de school een gezond aanbod aan voedingsmiddelen en drankjes volgens de richtlijnen van de Gezonde school. De school heeft afgelopen schooljaar de zilveren schaal voor de gezonde schoolkantine ontvangen. Uiteraard is onze school rookvrij. Activiteiten naast de lessen Hoofdtstuk 4 14

Edgar VMBO beroepsgericht Ik ben helemaal van mijn faalangst af 15

We vinden het contact met ouders erg belangrijk. Niet alleen als er knelpunten of problemen zijn maar zeker ook om met elkaar samen te werken en de leerling te begeleiden naar een goed resultaat. We vinden de relatie met ouders belangrijk en gaan daarbij uit van wederzijds respect. De belangrijkste contactpersoon voor ouders en leerlingen is de mentor. De mentor onderhoudt contacten met thuis en is bereikbaar als er iets aan de hand is. Naast de mentor kunnen ouders ook bij de leerling coördinator of de teamleider terecht als er vragen of problemen zijn. Mochten er zaken aan de orde zijn die contact met de directie rechtvaardigen dan kunt u via het directie- secretariaat contact opnemen. Er zijn in een schooljaar diverse contactmoment gepland: Kennismakingsavonden Aan het begin van ieder schooljaar worden kennismakingsbijeenkomsten georganiseerd met ouders en mentoren van de verschillende leerjaren. Mentoravonden Aan het begin van het schooljaar is er voor elk leerjaar een ouderinformatiebijeenkomst, daarnaast zijn er speciale ouderavonden. Ook kunt u speciale voorlichtingsavonden verwachten van het decanaat, examensecretariaat en andere zaken met aansluitend een mentorcontact over bijvoorbeeld de vakkenpakketkeuze. Leerlingen krijgen jaarlijks drie keer een cijferlijst. Naar aanleiding van de cijferlijst, met de voortschrijdende gemiddelde cijfers, wordt u uitgenodigd samen met uw zoon/ dochter het rapport bij de mentor op te halen en te bespreken. Thema-avonden Jaarlijks organiseren we thema-avonden voor de verschillende leerjaren. Het gaat in de onderbouw bijvoorbeeld over de ‘overgang van leerjaar 2 naar 3’ en in de bovenbouw over de ontwikkeling van het vmbo en studie- en beroepskeuze. De avonden zijn informatief van karakter. De schoolgids De gids die u nu voor u heeft bevat algemene informatie over de school. De schoolgids is in een handzame digitale versie via de website van de school te downloaden. SOM/ELO Door middel van SOM/ELO kunnen ouders digitaal allerlei schoolzaken, zoals cijfers van hun kind opvragen/inzien. SOM/ELO is toegankelijk via een unieke inlogcode en eigen wachtwoord. Ouders kunnen via SOM/ELO zien wat het huiswerk en de inhoud van de lessen is. Via Zermelo kunt u het rooster van uw kind inzien. De ouderraad De ouderraad heeft een aantal keer per jaar overleg met de directie over zaken die de school betreffen. Meer informatie over de ouderraad kunt u vinden op onze website www.buitenhoutcollege.nl De medezeggenschapsraad (MR) De MR van het Buitenhout College heeft advies- of instemmingsrecht op veel terreinen. Via de MR kunnen ouders, leerlingen en personeel invloed uitoefenen op het beleid van de school. Contact met ouders Hoofdtstuk 5 16

17

18

94% 93,4 % 100 % 91 % Resultaten van de leerlingen 2018 2019 BBL: 99% 100% KBL : 99% 98% MAVO/ GL: 93,4% 91% BBL MAVO/GL Hoofdtstuk 6 100 % 99 % 100 % 100 % KBL 99% 99 % 100 % 98 % 2021 2018 2019 2020 2020 100% 100% 100% 2021: 100% 99% 94% 2022: 98% 100% 94% Slagingspercentages 2018-2022 94% 98 % 99% 2022 19

Diverse wetenswaardigheden Hoofdtstuk 7 De lestijden Vakanties 2022-2023 Herfstvakantie 17 oktober 2022 t/m 21 oktober 2022 Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2023 Voorjaarsvakantie 27 februari 2023 t/m 3 maart 2023 Tweede paasdag 10 april 2023 les 1 08.30 – 09.20 uur les 2 09.20 – 10.10 uur les 3 10.10 – 11.00 uur pauze 11.00 – 11.20 uur les 4 11.20 – 12.10 uur les 5 12.10 – 13.00 uur pauze 13.00 – 13.30 uur les 6 13.30 – 14.20 uur les 7 14.20 – 15.10 uur les 8 15.10 – 16.00 uur les 9 16.00 – 16.50 uur Lessentabellen 2022-2023 De lessentabellen voldoen aan de verplichte onderwijstijd. Gezien de complexiteit zijn de tabellen van de bovenbouw* in deze schoolgids weggelaten. Indien u dat wenst, kunt u deze opvragen. Meivakantie 24 april 2023 t/m 5 mei 2023 Hemelvaartsdagen 18 en 19 mei 2023 Tweede pinksterdag 29 mei 2023 Zomervakantie 24 juli 2023 t/m 1 september 2023 20

Voor verdere informatie over schoolvakanties verwijzen wij u naar de site van het ministerie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties/overzicht-schoolvakanties-per-schooljaar/ overzicht-schoolvakanties-2022-2023 21

Regels voor absenties en te laat komen Absenties Als er geen geldige reden voor afwezigheid is, moet uw kind op school zijn. De afdeling leerplicht van de gemeente controleert dit. Is uw kind meer dan tien uur afwezig dan wordt uw kind uitgenodigd op het spreekuur van de leerplichtambtenaar op school. Wat wordt er van u verwacht? Mocht uw kind zonder bericht afwezig zijn dan wordt contact met u opgenomen. Indien u niet bereikbaar bent, krijgt u zo mogelijk dezelfde dag een bericht toegezonden per e-mail. Wanneer u na twee dagen nog geen contact heeft opgenomen wordt het verzuim als ongeoorloofd genoteerd! Het vooraf doorgeven van afwezigheid Als uw kind wegens ziekte of een andere geldige reden niet naar school kan doet u het volgende: 1. Neem voor 8.30 uur contact op met de verzuimcoördinator. Uw kind wordt dan vooraf afwezig gemeld en de docenten worden op de hoogte gebracht. 2. Vul de groene kaart in. Deze heeft uw kind voorafgaand of naderhand bij de verzuimcoördinator opgehaald. 3. Laat uw kind bij terugkomst op school bij de verzuim- coördinator de groene kaart inleveren. De melding wordt dan afgesloten. Wanneer uw kind afwezig is zonder melding vooraf Als in de klas blijkt dat uw kind niet aanwezig is zonder een melding vooraf, dan doet de school het volgende: 1. De school neemt contact op met ouders/verzorgers. De school stuurt een sms aan de ouders/verzorgers van leerlingen die afwezig zijn. Na contact wordt de absentie afgehandeld zoals op de voorgaande bladzijde beschreven. 2. Bij geen contact wordt dezelfde dag een bericht per e-mail gestuurd. In deze e-mail staat dat uw kind afwezig was. 3. Neem binnen twee dagen na ontvangst van de e-mail contact op met de absentenadministratie. Dit is de maximale termijn volgens de onderwijswet. 4. Als er geen contact is geweest dan wordt de absentie als ongeoorloofd genoteerd. Bij meer dan tien uur ongeoorloofd verzuim, meldt de school dit bij de leer plichtambtenaar. De afdeling leerplicht neemt contact met u op. Ziek worden tijdens de lesuren Het kan natuurlijk ook gebeuren dat een leerling tijdens de lesuren ziek wordt. Alvorens naar huis te gaan meldt hij zich af bij de verzuimcoördinator. Een leerling gaat dus niet zonder afmelden naar huis! Wij willen graag weten wat er aan de hand is. De verzuimcoördinator zal contact opnemen met de ouders en bespreken of en hoe de leerling naar huis kan. Eerder naar huis Het kan voorkomen dat een leerling bijvoorbeeld voor (tand)artsbezoek of om een andere reden eerder naar huis wil gaan. In dat geval neemt u aan het begin van de dag contact op met de school. Dit kan telefonisch, per e-mail of de leerling levert een door u ingevulde groene kaart in bij de verzuimcoördinator. Overigens geldt dat doktersbezoek bij voorkeur buiten de lestijd gepland moet worden. 22

23

Bijzonder verlof Bijzonder verlof moet zes weken van tevoren door de ouders schriftelijk en met redenen omkleed worden aan- gevraagd en kan alleen worden toegestaan voor zover de wet op de leerplicht dit toestaat. Een verzoek tot 1 of 2 dagen verlof vraagt u aan bij de teamleider. Verzoek tot een verlof van maximaal tien dagen vraagt u aan bij de directeur. Verzoek tot een verlof van meer dan tien dagen, vraagt u aan bij de leerplichtambtenaar. Het voorkomen van lesuitval Wij willen lesuitval zoveel mogelijk beperken en hebben daartoe onder andere de volgende maatregelen getroffen: • De lessen worden bij kortdurende ziekte van een docent zoveel mogelijk vervangen door een collega. • Bij langdurige ziekte proberen we zo snel mogelijk vervangers of invallers te vinden. Er zijn de laatste jaren weinig vervangers beschikbaar, zeker in enkele ‘tekort-vakken’. Het kan soms even duren voordat er een vervanger is gevonden. • Cursussen en vergaderingen plannen we zorgvuldig. Toch kan het voorkomen dat een docent niet aanwezig is door studie of rechten vanuit de cao. • Indien er toch te veel lessen van een vak zijn uitgeval- len proberen wij dit te compenseren b.v. door een inhaalprogramma bij terugkomst van de docent. Verzekering De school heeft een verzekeringspakket afgesloten bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking. De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand. • De school of het schoolbestuur is niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school is alleen aansprakelijk en daarmee schadevergoedingsplichtig, wanneer er sprake is van een verwijtbare fout door de school. De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus te kort zijn geschoten in hun rechtsplicht. • De school is niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door on rechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dan ook van belang dat ouders/verzorgers zelf een particu- liere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Aansprakelijkheid De school is niet aansprakelijk voor: ongevallen, schade, diefstal, verlies en schade door onrechtmatig gedrag van leerlingen. Gevolgen van gedrag van leerlingen op social media (in het kader daarvan is het leerlingen dan ook niet toegestaan geluid- of beeldopnamen te maken binnen de school, tenzij nadrukkelijk toestemming is verkregen). Afhandeling van klachten De school streeft ernaar klachten zoveel mogelijk te voorkomen. Mochten ouders of leerlingen toch ontevreden zijn, dan probeert men eerst in gezamenlijk overleg een oplossing te vinden. Lukt dit niet dan zal de directeur de klacht in behandeling nemen. Wij kennen ook een algemene klachtenregeling, waarvan de procedure opvraagbaar is bij de school. Deze klachtenregeling is eveneens op onze website www.buitenhoutcollege.nl na te lezen. 24

Leerlingenstatuut Het Buitenhout College heeft een leerlingenstatuut. Dit is een reglement waarin de rechten en plichten van de leerlingen staan. Scholen zijn verplicht om een leerlingenstatuut op te stellen. Elke twee jaar moet het statuut opnieuw worden vastgesteld. De medezeggenschapsraad moet met het statuut instemmen. Het leerlingenstatuut is een openbaar stuk en is opvraagbaar bij de school. Het leerlingenstatuut is ook te vinden op de website van de school. Incidentenregistratie Het Buitenhout College werkt met een incidentenregistratie. Alle incidenten die bij de teamleiders en conciërges van de school bekend zijn, worden in het systeem ingevoerd. Alleen de aard van het incident wordt ingevoerd, geen persoonlijke gegevens van de betrokkenen.Het registreren van incidenten is geen doel op zich maar een middel om de veiligheid te vergroten. Schoolveiligheidsplan De veiligheid op school wordt ondersteund door het schoolveiligheidsplan. Het schoolveiligheidsplan is te vinden op onze website. In dit plan zijn onder andere afspraken opgenomen over: • Preventieve maatregelen, schoolregels en sancties bij overtreding. • Procedures bij incidenten en registratie van incidenten. • Opvang van slachtoffers en aangifte bij misdrijven. • Brandprotocol, evacuatieprotocol enzovoort. Het schoolveiligheidsplan wordt geactualiseerd en aangepast aan nieuwe inzichten, wetten en maatschappelijke normen en waarden. In het leerlingstatuut -onderdeel van het schoolveiligheidsplan- en in het protocol ‘gebruik social media’ is vastgelegd dat er door leerlingen in het gebouw geen beeld- en geluidsopnamen worden gemaakt zonder toestemming van de schoolleiding; e-mail en internet te gebruiken voor doeleinden, die in strijd met de wet, of de “waarden” van de Almeerse Scholen Groep, of tegengesteld aan de belangen van de Almeerse Scholen Groep zijn. Beeldmateriaal AVG Gedurende het schooljaar worden voor diverse communicatieve doeleinden en publicaties foto’s en overig beeldmateriaal (video- en geluidopnamen) gemaakt. Deze beelden gebruiken wij bijvoorbeeld voor publicatie in de schoolgids en overige informatiebrochures, maar ook op onze website. Wij willen zorgvuldig omgaan met gegevens van leerlingen, collega’s en ouders om te kunnen bijdragen aan een veilige school en een veilige omgeving. Daarnaast verplicht de privacywetgeving organisaties – dus ook scholen- om passende maatregelen te nemen om persoonsgegevens te beschermen. In de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking is getreden, is het omgaan met persoonsgegevens aangescherpt. Daarom wordt u bij aanvang van het schooljaar gevraagd of u toestemming geeft voor deze publicaties. Uiteraard zullen wij deze foto’s en overig beeldmateriaal niet aan derden verstrekken. Wij willen dat onze school voor álle leerlingen een veilige omgeving is en niet een plek waar zij (en hun ouders) het risico lopen ongewenst gefotografeerd of gefilmd te worden. Wij vragen u dan ook om door u gemaakte foto’s en filmpjes, niet zomaar te delen op social media of via WhatsApp. Voor opleidingsdoeleinden, het leren van docenten of studenten, worden soms opnamen gemaakt in de klas. Deze beelden worden alleen voor dit doel gebruikt en hoeft geen toestemming te worden gevraagd Protocol Cameratoezicht In dit protocol zijn afspraken vastgelegd m.b.t. het gebruik van de geplaatste camera’s in en rond het schoolgebouw, het bekijken van beelden en de opslag van beeldmateriaal. Dit protocol is op te vragen via schoolleiding of Toezichthouder. Sponsorbeleid Het Buitenhout College volgt een uiterst terughoudend sponsorbeleid. Bij Dienstverlening en Producten in de bovenbouw maken we soms gebruik van sponsoren om extra faciliteiten voor leerlingen te regelen. Wel gaat de school incidenteel overeenkomsten aan met adverteerders in publicaties, zoals bijvoorbeeld het examenjaarboek. De gelden die hieruit worden verkregen komen geheel ten goede aan de betreffende publicatie. 25

26

Aanmelding Leerlingen kunnen zich aanmelden voor onze school via een inschrijfformulier dat verkrijgbaar is via de leerlingenadministratie, of is te downloaden via onze website. Wij vragen, naast het aanmeldingsformulier, een kopie van één van volgende geldige identiteitsbewijzen in te leveren: • ID-kaart • Paspoort • Eventueel: Verblijfsvergunning Daarnaast moet u het adviesformulier van de basisschool bij aanmelding inleveren. Meer informatie over het aanmelden van nieuwe leerlingen, is na te lezen op onze website www.buitenhoutcollege.nl. Toelatingsbeleid Alle VO-scholen van de Almeerse Scholen Groep, het bestuur waaronder het Buitenhout College valt, hebben een toelatingsbeleid dat eenvoudig toegankelijk is voor ouders/ verzorgers. Het schoolbestuur garandeert dat in beginsel elke leerling die zich voor een VO-school van de Almeerse Scholen Groep aanmeldt en aan de plaatsingscriteria voldoet, binnen het voortgezet onderwijs van de Almeerse Scholen Groep kan worden geplaatst. Bij tussentijdse instroom (van de ene school voor voortgezet onderwijs naar de andere) dient de ontvangende school te beschikken over een onderwijskundig rapport van de leverende school. Dit rapport bevat informatie waarmee het leerjaar en het niveau van de opleiding vastgesteld kunnen worden. Het rapport bevat tevens relevante leer- en begeleidingsinformatie waarmee de zorgbehoefte van de leerling kan worden vastgesteld. Het onderwijskundig rapport wordt automatisch verstrekt door de leverende school. Het rapport is op aanvraag van de ouders/verzorgers beschikbaar voor inzage vooraf. Ouders/verzorgers hebben gedurende twee weken de mogelijkheid om in overleg te treden met de school over de inhoud van het dossier of om bezwaar aan te tekenen. Het niet kunnen overleggen van een onderwijskundig rapport door de leverende school, kan leiden tot weigering van inschrijving op de ontvangende school. Op basis van het onderwijskundig rapport kan de toelatings- commissie van de ontvangende school beslissen of: • De leerling wordt toegelaten op het niveau en leerjaar zoals in het onderwijskundig rapport vermeld. • De leerling wordt afgewezen omdat de school, op basis van de leer- en zorgbehoefte zoals geformuleerd in het onderwijskundig rapport, niet uitgerust is die zorg te bieden waardoor het succesvol afronden van de opleiding niet gegarandeerd kan worden. • Een verlengd toelatingstraject wordt gestart omdat de commissie niet over voldoende informatie beschikt. De inhoud van het traject wordt met de vertegenwoordigers van de leerling besproken. Wanneer u als ouder/verzorger bij de huidige school van uw zoon/dochter aangeeft dat hij/zij tussentijds instroomt op het Buitenhout College, neemt de leverende school automatisch contact op met de ontvangende school en vice versa. U hoeft dus niet zelf het onderwijskundig rapport op te vragen dan wel door te sturen. Leerlingen van buiten Almere die zich gedurende het lopende schooljaar bij het Buitenhout College aanmelden, worden indien zij niet geplaatst kunnen worden, doorverwezen naar een coördinerende school. De coördinerende school onderzoekt samen met de ouders/verzorgers, welke school in Almere in dat geval het meest geschikt is voor het kind en plaatsingsmogelijkheden heeft. Totdat er een school gevonden is biedt de school van aanmelding een tijdelijke opvang. Aanmelden Hoofdtstuk 8 27

‘VanDijk’ is de boekenleverancier van het Buitenhout College. De boeken worden gratis bij u thuis geleverd. Het Buitenhout College vraagt geen borg voor de schoolboeken die de ouders betrekken via VanDijk. Uiteraard zullen wij wel de kosten, die ons door Vandijk in rekening worden gebracht wegens het niet of niet in correcte staat inleveren van de boeken, op de betreffende ouders verhalen. U kunt desgewenst een verzekering afsluiten voor het geval boeken van uw kind beschadigd of verloren raken. Voor de voorwaarden en het afsluiten van deze verzekering verwijzen wij u naar de website van VanDijk (www.vandijk.nl). De vrijwillige ouderbijdrage maakt het mogelijk om een extra aanbod van activiteiten vanuit school te kunnen blijven bieden. Het niet voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten. De hoogte van uw bijdrage aan het Schoolkostenfonds is in overleg met de oudergeleding in de medezeggenschapsraad vastgesteld en wordt jaarlijks geëvalueerd. Inning van de bijdragen van (onderdelen van) het schoolkostenfonds is uitbesteed aan VanDijk. Bij het bestellen van de boeken geeft u aan of u akkoord gaat met de betaling van het schoolkostenfonds en de inning daarvan door VanDijk. U heeft de mogelijkheid om het bedrag in drie termijnen te voldoen. Schoolkostenfonds en Schoolboeken Hoofdtstuk 9 Het schoolkostenfonds: 28

Overige kosten voor zover van toepassing voor uw kind Naast de bijdrage aan het schoolkostenfonds kunnen nog de volgende bedragen door de school aan de ouders in rekening worden gebracht: - Toegangskaartjes schoolfeesten; - Vergoeding voor huiswerkbegeleiding; - Klassenuitje of andere activiteiten in de mentorgroep. - Kosten gebruik laptop (meer informatie over het gebruik van laptops kunt u vinden op onze website) - Kosten voor de (verplichte) rekenmachine (15,00) - Opwaarderen van het printtegoed - Kosten voor vakexcursies Uiteraard draagt de ouder de kosten voor de, niet door de school verstrekte, overige leermiddelen, zoals agenda, woordenboeken, schriften, mappen, pennen en potloden, gymkleren etc. Het schoolkostenfonds leerjaar 1 en 2 Introductiedagen, culturele activiteiten, sportactiviteiten en projecten. €65,00 Ouderraadbijdrage (initiatieven t.b.v. ouders en leerlingen) €5,00 Het schoolkostenfonds voor leerjaar 3 en 4 Introductiedag, culturele activiteiten, sportactiviteiten, projecten en examenjaarboek €65,00 Ouderraadbijdrage (initiatieven t.b.v. ouders en leerlingen) €5,00 De financiële bijdrage is ten behoeve van de volgende zaken: 29

Het Buitenhout College maakt, met de Stichting ABO (algemeen bijzonder onderwijs) in Flevoland onderdeel uit van de Almeerse Scholengroep. Het Buitenhout College is een vmbo-school met 950 leerlingen. College van Bestuur en Raad van Toezicht Bestuur De heer H. Griffioen Voorzitter College van Bestuur Mevrouw S. Olivier Lid College van Bestuur Raad van Toezicht De heer mr. R.J.J.M. Pans (voorzitter) Mevrouw G. Tol (vice-voorzitter) De heer D. Lodewijk MBA De heer M.J.H. Jetten RA De heer L.J.F. Cornelissen PhD Mevrouw G.M. van Velzen Directie Mevrouw C. Coster directeur Buitenhout College De heer E. Siemons adjunct directeur Buitenhout College Teamleiders vmbo Buitenhout College De heer F. Wagenmans teamleider team A De heer O. Al-Lahibi teamleider team B Mevrouw M. Lugthart teamleider team C Contactgegevens Buitenhout College Bezoekadres Ambonstraat 2 1335 JV ALMERE Postadres Postbus 30250 1303 AG ALMERE Telefoonnummer 036-5491600 E-mail informatie@bhc.asg.nl Het is ook mogelijk om een e-mail te sturen aan een docent via informatie@bhc.asg.nl (vermeld hierbij de naam van de docent) Schoolgegevens Hoofdtstuk 10 30

Informatieavonden en Open Dagen Wij organiseren jaarlijks een informatieavond en Open Dag voor ouders en leerlingen.Voor het schooljaar 2022-2023 zijn de volgende data gepland: Informatieavond dinsdag 8 november 2022 Open Dag zaterdag 4 februari 2023 BUITENHOUT EXPERIENCE 15 februari 2023 Verdere informatie over de informatieavond en de open dag vindt u t.z.t. op de website 31

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=